obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové zprávy k rozhodnutím ESLP a VLP OSN

Tiskové prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci INVEST KAPA, a. s. proti České republice

Dne 5. července 2018 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odmítl stížnost společnosti INVEST KAPA, která namítala porušení svého práva na ochranu majetku v důsledku zajištění akcií, které vlastnila, v hodnotě téměř 30 milionů Kč po dobu více než třinácti let v rámci trestního řízení vedeného proti dvěma osobám, které ji ovládají.

Tiskové prohlášení k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Novotný proti České republice a rozhodnutí ve věci Polcarová proti České republice

Dne 7. června 2018 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že tím, že se stěžovatel, který byl v roce 1970 určen otcem dítěte, nemohl domáhat nápravy situace po uplynutí tříleté promlčecí lhůty, přestože analýza DNA z roku 2012 jednoznačně prokázala, že biologickým otcem není, došlo k porušení jeho práva na respektování soukromého života chráněného článkem 8 Evropské úmluvy o lidských právech.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Žirovnický proti České republice

Dne 8. února 2018 vydal výbor první sekce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek v nadepsané věci, v němž shledal, že některá stěžovatelem na vnitrostátní úrovni vedená řízení nedostála požadavku na projednání v přiměřené lhůtě dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Námitku stěžovatele, že český kompenzační prostředek nápravy nepřiměřené délky řízení není v praxi účinný, jak vyžaduje článek 13 Úmluvy, naopak Soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Colloredo Mansfeldová proti České republice

Dne 11. ledna 2018 rozhodl Evropský soud pro lidská práva o tom, že v restitučním řízení vedeném stěžovatelkou o mobiliář zámku Opočno došlo k porušení práva na spravedlivý proces chráněného článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, a to z důvodu nedodržení zásady kontradiktornosti řízení.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Beránek proti České republice

Dne 5. října 2017 rozhodl Evropský soud pro lidská práva o tom, že Ústavní soud porušil právo stěžovatele na přístup k soudu, zaručené v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech, a to v důsledku nesprávného uplatnění pravidla o počítání lhůt.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Regner proti České republice

Dne 19. září 2017 vydal velký senát Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek v nadepsané věci, v němž poměrem deseti hlasů proti sedmi dospěl k závěru, že v rámci soudního přezkumu rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o zrušení stěžovatelovy bezpečnostní prověrky nedošlo k porušení kontradiktornosti řízení a rovnosti zbraní jako klíčových záruk spravedlivého procesu dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy, byť mu nebylo umožněno, aby se sám nebo prostřednictvím svého právního zástupce seznámil s klíčovým podkladem napadeného rozhodnutí.

Tisková zpráva k rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Bátěk a ostatní a Štulíř proti České republice

Evropský soud pro lidská práva v dnes zveřejněných rozsudcích proti České republice ve věcech Bátěk a ostatní a Štulíř shledal, že nedošlo k porušení práva stěžovatelů na spravedlivý proces. Štrasburský soud posuzoval, zda přečtením svědeckých výpovědí, které byly učiněny před zahájením trestního stíhání bez přítomnosti stěžovatelů nebo jejich obhájců, v hlavním líčení a použitím těchto výpovědí pro odsouzení stěžovatelů došlo k porušení jejich práva na výslech svědků chráněného čl. 6 odst. 1 a 3 písm. d) Evropské úmluvy o lidských právech.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Červenka proti České republice

Dne 13. října 2016 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Červenka proti České republice. Stěžovatel namítal zejména porušení svého práva na svobodu a osobní bezpečnost zakotveného v článku 5 Evropské úmluvy o lidských právech.

Strana 1/21

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová