obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který upravil podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám.

Rozsah trestní odpovědnosti předmětný zákon vymezil v ustanovení § 7 taxativním výčtem trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v současné době vychází zásadně z toho, že právnické osoby mohou být postihovány v podstatě pouze za ta jednání, k jejichž postihu Českou republiku zavazují mezinárodní smlouvy nebo právo Evropské unie.

 

Zákon č. 183/2016 Sb., který byl dne 13. 6. 2016 publikován ve Sbírce, přichází se změnou v dosavadním přístupu k úpravě této otázky, kdy právnické osoby nemají být trestně odpovědné za vyjmenované trestné činy, ale mají být zásadně odpovědné za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to bude zákonem výslovně vyloučeno (tj. místo pozitivního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně stíhána, bude zákon obsahovat negativní výčet trestných činů, jejichž spáchání nebude možné právnické osobě přičítat). Na základě pozměňovacího návrhu došlo i ke změně podmínek přičitatelnosti protiprávního jednání fyzické osoby osobě právnické a k zavedení nového exkulpačního důvodu.

Zákon č. 183/2016 Sb. nabyl účinnosti 1. 12. 2016.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová