obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Trestní legislativa

Trestní legislativa se zabývá přípravou návrhů právních předpisů v oblasti trestního práva hmotného a procesního, probace a vězeňství.

Nejvýznamnějším úspěchem trestní legislativy v posledních letech je schválení nového trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník), který zásadním způsobem změnil české trestní právo. Trestní zákoník, který nahradil dřívější trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších přepisů), nabyl účinnosti 1. 1. 2010.

Nesporným úspěchem trestní legislativy je schválení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2012. Zákon umožňuje samostatný postih právnické osoby a nečiní jej závislým na postihu konkrétní fyzické osoby – jedná se o tzv. model pravé trestní odpovědnosti právnických osob.

Dalším významným předpisem, který byl v oblasti trestní legislativy přijat, je zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2014.

V březnu roku 2014 zahájila činnost pracovní Komise pro nový trestní řád složená z odborníků na trestní právo procesní. Jejím předsedou byl jmenován prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., s nímž ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě spolupracuje. Komise je složena z odborníků z praxe, tj. soudců, státních zástupců, advokátů i zástupců ministerstva vnitra a Policie ČR, a současně i z odborníků z akademické sféry tak, aby v Komisi byly zastoupeny různé názory na trestní řízení a aby mohlo být na základě diskuse dosaženo co nejlepšího výsledku, kterým má být moderní a komplexní úprava trestního řízení.

V současné době jsou v legislativním procesu tyto návrhy právních předpisů:

Rekodifikace trestního práva procesního

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a některé další zákony

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost 16. 8. 2018)

 

Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů (účinnost 1. 1. 2018)

 

Zákon č. 58/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost 1. 10. 2017)

 

Vyhláška č. 279/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 280/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (účinnost 1. 10. 2017)

 

Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených a vyhláška č. 362/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb. (účinnost 1. 4. 2018)

 

Vyhláška č. 363/2017  Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli (účinnost 7. 11. 2017)

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová