obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Další informace

Reforma Evropského soudu pro lidská práva

ESLP čelí stále vzrůstajícímu počtu stížností a není dlouhodobě schopen vyřizovat alespoň tolik případů, kolik za stejné období nově napadne. Výsledkem je stále vzrůstající množství nedodělků a neúměrně dlouhá doba projednávání stížností. Tento stav si vyžaduje zásadní reflexi nad reformou kontrolního mechanismu Úmluvy.

Doporučení k zajištění dlouhodobé efektivnosti Evropského soudu pro lidská práva

Výbor ministrů Rady Evropy přijal v roce 2004 určitá opatření za účelem zajištění dlouhodobé efektivnosti kontrolního mechanismu zavedeného Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

Strana 1/1