obsah

Okresní státní zastupitelství v Sokolově

Místo, lhůta a způsob kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Sokolově


     Opravné prostředky proti rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Sokolově je možno podat v jeho sídle, poštou na výše uvedenou adresu nebo faxem za podmínek stanovených zákonem č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním v platném znění.

§ 141

Přípustnost a účinek

1) Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost.

2) Stížností lze napadnout každé usnesení vyšetřovatele nebo policejního orgánu. Usnesení soudu a státního zástupce lze stížností napadnout jen v těch případech, kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhodují ve věci v prvním stupni.

4) Stížnost má odkladný účinek, jen kde to zákon stanoví.

§ 142

Oprávněné osoby

1) Nestanoví-li zákon něco jiného, může stížnost podat osoba, které se usnesení přímo dotýká nebo která k usnesení dala podnět svým návrhem, k němuž ji zákon opravňuje; proti usnesení soudu může podat stížnost též státní zástupce, a to i ve prospěch obviněného.

2) Proti usnesení o vazbě a o ochranném léčení mohou podat stížnost ve prospěch obviněného též osoby, které by mohly podat v jeho prospěch odvolání.

§ 143

Lhůta a místo k podání

1) Stížnost se podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, a to do tří dnů od oznámení usnesení (§ 137); jestliže se usnesení oznamuje jak obviněnému, tak i jeho zákonnému zástupci nebo obhájci, běží lhůta od toho oznámení, které bylo provedeno později.

2) Osobám, které podle ustanovení § 142 odst. 2 mohou podat stížnost ve prospěch obviněného, končí lhůta k podání stížnosti týmž dnem jako obviněnému; státnímu zástupci však běží lhůtě vždy samostatně.

 

ePodatelna