obsah

Okresní státní zastupitelství v Sokolově

Postup při vyřizování žádostí


     Postup Okresního státního zastupitelství v Sokolově při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů (trestních oznámení, žádostí o přezkoumání postupu vyšetřovatele) je upraven trestním řádem (zákon č. 141/1961 Sb. v platném znění), zákonem o státním zastupitelství (zákon č. 283/1993 Sb. v platném znění) a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 v platném znění o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli. Každé podání se vždy posuzuje podle jeho obsahu a nikoliv podle jeho označení.

     Okresní státní zástupce je příslušný rozhodovat ve lhůtě dvou měsíců o stížnostech právnických a fyzických osob, jejichž obsahem je stížnost na průtahy při plnění úkolů okresního státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních pracovníků tohoto státního zastupitelství za podmínek části páté jednacího řádu státního zastupitelství.

     Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na okresní  státní zastupitelství se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do jeho působnosti (dále jen'petice'), bližší úpravu obsahuje zákon č. 85/1990 Sb., o  právu petičním.

     Okresní státní zastupitelství vyřizuje přijaté petice ve lhůtě do 30 dnů od jejich doručení.

 

ePodatelna