obsah

Okresní státní zastupitelství Praha - východ

Organizační řád

Okresní státní zastupitelství Praha-východ

Husova 11, 110 01  Praha 1, tel. č. 222 221 742, fax 222 221 742, e-mail podatelna@osz.phav.justice.cz

 

Spr 14/2003

 

 

 

 

O R G A N I Z A Č N Í

a

A P R O B A Č N Í    Ř Á D

 

Okresního státního zastupitelství pro Prahu-východ

(výňatek)

           

V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb. o státník zastupitelství, ve znění novel, pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 2/2002, kterým se vydává vzorový organizační řád státních zastupitelství a na základě pokynu krajského státního zástupce v Praze, stanovím opatření k organizaci práce a aprobaci na Okresním státní zastupitelství pro Prahu-východ.

 

Část A

 

O R G A N I Z A Č N Í    Ř Á D

 

Základní ustanovení

 

Článek I

 

            Okresní státní zastupitelství Praha-východ je státní orgán, jenž jako součást soustavy státních zastupitelství v České republice, na základě zákona č. 283/93 Sb. o státním zastupitelství, v platném znění, plní v okrese Praha-východ, a částečně na území Středočeského kraje, úkoly stanovené tímto a zvláštními zákony.

 

Článek II

 

            Pří své činnosti se okresní státní zastupitelství řídí právním řádem České republiky, příslušnými interními předpisy a pokyny nejvyššího státního zástupce a Ministerstva spravedlnosti a pokyny a opatřeními Krajského státního zastupitelství v Praze.

 

Článek III

 

            Okresní státní zastupitelství tvoří okresní státní zástupce, náměstek okresního státního zástupce, další státní zástupci, vedoucí správy státního zastupitelství a další pracovníci kanceláře státního zastupitelství, případně právní čekatelé a manuální pracovníci.

 

 

 

 

Okresní státní zástupce

 

Článek IV

 

1)      V čele okresního státního zastupitelství je okresní státní zástupce, který odpovídá za organizaci a činnost okresního státního zastupitelství krajskému státnímu zástupci v Praze a v oblasti správy státního zastupitelství též Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

 

2)      Okresnímu státnímu zástupci jsou v rozsahu stanoveném zákonem služebně podřízeni všichni státní zástupci a ostatní pracovníci zařazení u okresního státního zastupitelství.

 

 

Článek V

 

            Okresní státní zástupce zabezpečuje činnost a plnění úkolů okresního státního zastupitelství zejména tím, že

 

a)      řídí, organizuje a kontroluje práci a činnosti pracovníků okresního státního zastupitelství, rovnoměrně rozděluje úkoly s přihlédnutím k jejich schopnostem a zkušenostem a hodnotí jejich pracovní výsledky,

 

b)      seznamuje pracovníky s jejich právy a povinnostmi a požadavky na jejich práci, poskytuje jim potřebnou pomoc, zajišťuje vybavení potřebnou literaturou, kontroluje dodržování a využívání pracovní doby,

 

c)      podílí se na zabezpečování odborného růstu pracovníků,

 

d)      zajišťuje příznivé pracovní podmínky, seznamuje pracovníky s protipožárními předpisy, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a kontroluje jejich dodržování,

 

e)      iniciativně předkládá nadřízeným orgánům náměty a návrhy na úpravu právních předpisů, na zdokonalení činnosti státního zastupitelství, zlepšení součinnosti s dalšími orgány a zvýšení činnosti boje s kriminalitou,

 

f)        zabezpečuje vypracování zpráv o činnosti okresního státního zastupitelství a rozborů kriminality, připravuje konkrétní opatření k odstranění nedostatků v činnosti okresního státního zastupitelství a zabezpečuje jejich realizaci,

 

g)      svolává a řídí porady pracovníků okresního státního zastupitelství a dbá na realizaci jejich závěrů,

 

h)      zajišťuje potřebnou součinnost s ostatními orgány v okrese a nadřízenými orgány a usiluje o odstranění případných nedostatků,

 

i)        informuje pracovníky o výsledcích porad na nadřízených orgánech a zabezpečuje plnění jejich závěrů a úkolů v podmínkách okresu,

 

j)        osobně, či prostřednictvím vedoucí správy okresního státního zastupitelství, kontroluje spisovou službu a statistiku na okresním státním zastupitelství, zejména provádí pravidelné kontroly rejstříků a evidenčních pomůcek a základních statistických materiálů,

 

k)      vydává pracovníkům příkazy k pracovním cestám,

 

l)        osobně, či prostřednictvím vedoucí správy okresního státního zastupitelství, zabezpečuje řádnou ochranu správy, využívání a údržbu svěřeného majetku, zejména dbá na účelné a hospodárné vynakládání a využívání finančních prostředků, výpočetní techniky a kancelářské techniky a služebního vozidla,

 

m)    zabezpečuje ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství na okresním státním zastupitelství, včetně agendy zvláštních úkolů a civilní ochrany,

 

n)      řídí a kontroluje výkon dozoru státních zástupců nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním a uplatňování oprávnění státních zástupců v řízení před soudem,

 

o)      vykonává dozor na přípravným řízením trestním a účastní se řízení před soudem ve věcech, které si vyhradí,

 

p)      zajišťuje včasné a obsahově správné vyřizování podnětů, oznámení a stížností došlých na okresní státní zastupitelství.

 

 

Náměstek okresního státního zástupce

 

Článek VI

 

1)      Stálým zástupcem okresního státního zástupce je jeho náměstek.

 

2)      Náměstek okresního státního zástupce zastupuje okresního státního zástupce v době jeho nepřítomnosti. Přitom jedná svým jménem a je oprávněn ke všem úkonům, které dle tohoto organizačního a aprobačního řádu a obecně závazných a interních právních předpisů přísluší okresnímu státnímu zástupci.

 

3)      Vedle úkolů, které přísluší náměstkovi okresního státního zástupce z titulu zastupování okresního státního zástupce plní tento běžné úkoly státního zástupce.

 

 

Článek VII

 

            V době nepřítomnosti okresního státního zástupce i jeho náměstka zastupuje okresního státního zástupce určený státní zástupce. Přitom je oprávněn činit jménem okresního státního zástupce neodkladné a nezbytně nutné úkony.

 

 

Státní zástupci

 

Článek VIII

 

            Státní zástupci v souladu s trestním řádem a ostatními obecně závaznými a interními právními předpisy a pokyny nadřízených státních zastupitelství a okresního státního zástupce vykonávají dozor v přípravném řízení trestním a účastní se řízení před soudem a plní další úkoly ve věcech, které zpracovávají. V rámci toho zejména:

 

a)      přijímají trestní oznámení, prověřují či zabezpečují prověření jejich důvodnosti a v opodstatněných případech činí kroky k vyvození trestní či administrativní odpovědnosti,

 

b)      přezkoumávají zákonnost a důvodnost postupu a rozhodnutí policejních orgánů a v nutných případech činí opatření k nápravě,

 

c)      rozhodují o stížnostech fyzických a právnických osob proti rozhodnutí policejních orgánů,

 

d)      zpracovává rozhodnutím návrhy a opatření vyhrazená právními předpisy státnímu zástupci,

 

e)      aktivní účastí v řízení před soudem přispívají k naplnění jeho cíle a v odůvodněných případech na postup a rozhodnutí soudu účelně reagují svými zákonnými oprávněními.

 

 

 

Článek IX

 

1)      Při vyřizování přidělených věcí postupují státní zástupce samostatně a důsledně podle zákona a organizují svoji práci tak, aby nedocházelo průtahům v jimi zpracovávané agendě a účinně přispívali k naplnění smyslu trestního řízení.

 

2)      Věci právně a důkazně mimořádně složité, obsahující dosud neřešenou právní problematiku či se značným dopadem na veřejnost, předem konzultují s okresním státním zástupcem.

 

 

Vedoucí správy státního zastupitelství

 

Článek X

 

            Vedoucí správy státního zastupitelství je služebně nadřízena ostatním pracovníkům kanceláře státního zastupitelství a manuálním pracovníkům. Řídí, organizuje a kontroluje jejich práci.

 

Článek XI

 

            Vedoucí správy státního zastupitelství zejména:

 

a)      odpovídá za činnost kanceláře státního zastupitelství, řídí a organizuje její každodenní činnost,

 

b)      zajišťuje úkoly spojené se správou svěřeného státního majetku a peněžním hospodařením státního zastupitelství,

 

c)      zajišťuje řádné vedení spisovny a provádění skartace,

 

d)      zajišťuje agendu spojenou s autoprovozem,

 

e)      zajišťuje úkoly statistiky a informatiky,

 

f)        vede úřední knihovnu,

 

g)      vede sbírku interních předpisů státního zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti,

 

h)      vede rejstřík Spr,

 

i)        vede knihu trestních depozit a zajišťuje dispozice s nimi.

 

 

Ostatní pracovníci kanceláře státního zastupitelství

 

Článek XII

 

1)      ostatní pracovníci kanceláře státního zastupitelství, v souladu s kancelářským řádem, pokyny nadřízených státních zastupitelství či Ministerstva spravedlnosti a pokyny vedoucí správy a okresního státního zástupce, zajišťují úkoly spisové služby na státním zastupitelství, případně další úkoly potřebné k zabezpečení chodu úřadu.

 

2)      Zadané úkoly plní samostatně a odpovídají za včasnost a správnost jejich provedení. V případě potřeby předem konzultují s vedoucí správy státního zastupitelství či okresním státním zástupcem.

 

 

Právní čekatelé

 

Článek XIII

 

            Právní čekatelé se v souladu s plánem čekatelské praxe systematicky připravují na složení závěrečných odborných zkoušek a práci státního zástupce a dle pokynů určených konzultantů či vedoucích pracovníků státního zastupitelství provádějí konkrétní úkony a zpracovávají přidělené věci.

 

 

Manuální pracovníci

 

Článek XIV

 

            Manuální pracovníci státního zastupitelství (řidič, uklízečka) zajišťují dle pokynů vedoucí správy státního zastupitelství či okresního státního zástupce úkoly, na něž byli dle pracovní smlouvy přijaty a v případě potřeby další úkoly k zabezpečení chodu úřadu.

 

 

Část C

 

Z Á V Ě R E Č N Á    U S T A N O V E N Í

 

Článek XIX

 

            Zrušuje se organizační a aprobační řád okresního státního zastupitelství Spr 225/94 ze dne 29.7.1994, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Článek XX

 

            Tento organizační a aprobační řád okresního státního zastupitelství nabývá účinnosti dne 1.1.2003.

 

 

 

 

V Praze dne 30.12.2002

 

 

 

                                                                                                  František Krejčí

                                                                                              okresní státní zástupce

ePodatelna