obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Konverze dokumentů doručených do datové schránky

Účastník řízení, kterému byla doručena písemnost v elektronické podobě do datové schránky, může takovou písemnost převést do listinné podoby (konvertovat), pokud to považuje za vhodné (důležité především tam, kde bude soudní rozhodnutí předkládáno jinému orgánu). Zejména soudní rozhodnutí opatřená doložkou právní moci jsou takovými písemnostmi.

Elektronická písemnost je opatřena zaručeným elektronickým podpisem zaměstnance soudu, který písemnost vyhotovil. Elektronický podpis je časově omezen. Doporučuje se proto neodkládat konverzi do listinné podoby, neboť v době provádění konverze musí být elektronický podpis platný.

Krajský soud učiní veškerá možná opatření, aby podobným situacím zabránil.


Konverzí se rozumí
(zákon č. 300/2008 Sb.)

a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, 
b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.
 
Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl.
 
Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.


Subjekty provádějící konverzi
(zákon č. 365/2000 Sb.)

Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy*/ a advokáti za podmínek stanovených jiným právním předpisem.
 
Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.

____________
*/ Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál)
a) notáři,
b) krajské úřady,
c) matriční úřady,
d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
e) zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
f) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.

Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu kontaktního místa veřejné správy nebo jiného správního úkonu svěřeného jim zvláštním zákonem požadovat poplatek
Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 4 sazebníku:
b)  Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30 Kč 
c)  Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30 Kč

 

 

ePodatelna