obsah

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

Elektronická podatelna

Elektronická adresa e-podatelny Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, na kterou je možné zasílat podání v elektronické podobě:

 

podatelna@vsz.olc.justice.cz

 

Elektronická podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv, přijímá rovněž datové zprávy s uznávaným elektronickým podpisem (opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb).

 

Elektronická podatelna přijímá podání ve formátu:

 

*.txt, *.doc, *.docx ,*.rtf, xls, *.xlsx,  *.ppt, *.pptx, *.pdf,  *.jpg, *.fo, *.zfo, *.zip, *.rar,

 

Není-li přijaté podání zcela nebo zčásti čitelné, informuje o tom zaměstnanec v elektronické podatelně odesílatele a současně jej vyzve k doplnění podání.

 

Podání došlá v podobě datové zprávy, která nejsou opatřena uznávaným elektronickým podpisem, jsou považována za podání, která nejsou podepsána. (anonymní podání). To neplatí, pokud identita odesílatele z obsahu datové zprávy jednoznačně a nezaměnitelně vyplývá, nebo pokud byl tento způsob komunikace mezi odesílatelem a VSZ v Olomouci výslovně dohodnut.

 

Elektronická podání jsou přijímána rovněž na technickém nosiči:

 

- CD, příp. DVD médium

- USB flash disk

 

Nosič dat lze doručit do podatelny VSZ Olomouc v úředních hodinách.

 

Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích:

 

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

17. listopadu 909/44

779 00 Olomouc

 

 

Úřední hodiny podatelny VSZ Olomouc:

 

pondělí    7:30 - 17:00

úterý        7:30 - 16:00

středa      7:30 - 16:00

čtvrtek     7:30 - 16:00

pátek       7:30 - 15:00

 

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny lze podávat:

 

- e-mailem na adresu e-podatelny podatelna@vsz.olc.justice.cz

- písemně na poštovní adresu VSZ v Olomouci

- telefonicky na čísle 585 202 111 

 

Potvrzování doručení datových zpráv:

 

Doručení elektronicky podepsané datové zprávy na elektronickou podatelnu se odesilateli potvrzuje zasláním datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance podatelny.

Vzor datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje:

 

Vaše podání ve věci "………." s evidenčním číslem ………. a s běžným číslem ………. bylo doručeno dne ……….

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: ……….

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.


Vrchní státní zastupitelství v Olomouci


Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

 

 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu:

 

V případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích, nebo chybný formát zprávy, který může takovou škodu způsobit, nebude taková datová zpráva zpracovávána.

 

Seznam zaměstnanců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, určených pro zajištění provozu elektronické podatelny, s vydaným kvalifikovaným certifikátem:

 

- Věra Bíbrová

- Jana Vejražková

- Leona Sekaninová

 

Přehled souvisejících právních předpisů a nařízení:

 

- zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- zákon č.283/1993 Sb., o státním zastupitelství

- zákon č.141/1961 Sb., trestní řád

- zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

- instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 13/2002-OI-SP, o používání elektronického podpisu v resortu spravedlnosti

- instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 17.4.2013 č.j. 133/2012-OD-ST, kterou se upravuje jednotný postup podatelny při příjmu a ověřování datových zpráv a dokumentů v nich obsažených

- pokyn obecné povahy Nejvyššího státního zastupitelství č.7/2004 ze dne 25.října 2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství

ePodatelna