obsah

Rejstřík trestů Praha

Získání informace o zpracování osobních údajů osoby

 

 

 

 

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je umožněno subjektu údajů získat informace o zpracování osobních údajů, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci Rejstříku trestů.

 

 

 

 

§ 12

 

Přístup subjektu údajů k informacím

 

(1)  Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

 

(2) Obsahem informace je vždy sdělení o

a)  účelu zpracování osobních údajů,

b)  osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c)   povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,

d)  příjemci, případně kategoriích příjemců.

 

(3)  Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

(4)  Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za správce plnit zpracovatel.

 

 

 

 

Způsoby získání informace o zpracování osobních údajů:

  

Osobně v úředních hodinách v sídle Rejstříku trestů
Zde osoba získá informace v rozsahu nahlédnutí do opisu, a to na základě ověření  totožnosti občana. 


-  Písemně (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem)
Rejstřík trestů zašle informaci o zpracování osobních údajů zpět žadateli doporučenou zásilkou do vlastních rukou adresáta.

 

  


 

 

ePodatelna