obsah

Rejstřík trestů Praha

Historické informace k rozvoji informačního systému Rejstříku trestů


Obsahem počáteční etapy automatizace evidence Rejstříku trestů byl hromadný přepis údajů z trestních listů do počítače. Přepis byl zahájen v roce 1994 a ukončen
v polovině roku 1998. Aplikační programové vybavení výpočetního systému dnes umožňuje ruční vkládání prvotních údajů z trestních listů a zpráv zaslaných soudy
a státními zastupitelstvími a vyhledávání osob v reálném čase podle libovolných kritérií osobních údajů, příp. soudu, data nebo spisové značky rozsudku. Záznam o odsouzení do opisu, resp. výpisu provádí počítačová tiskárna.

V současné době je zpracován projektový záměr, který je logickým pokračováním dosaženého stavu informačního systému Rejstříku trestů s cílem reagovat na současné naléhavé požadavky na zlepšení informační obslužnosti, urychlení vzájemné komunikace především s orgány činnými v trestním řízení a zvýšení úrovně vydávaných písemných dokumentů. Kromě finančního zabezpečení je nutnou podmínkou realizace předpokládaných cílů a zvýšení efektivnosti Rejstříku trestů uskutečnění i datového propojení s okolím, zejména s referenční databází evidence obyvatel a soudy. Zvolená strategie dalšího rozvoje informačního systému Rejstříku trestů je plně kompatibilní s Informační politikou civilní části resortu spravedlnosti 
v letech 2001-2005.
Realizace projektu bude zahájena v roce 2001 v rámci Akčního plánu státní informační politiky.

Hlavní cíle projektového záměru

 • Zřízení datového napojení Rejstříku trestů na evidenci obyvatel
 • Zřízení elektronického příjmu žádostí a výdeje opisů a výpisů
 • Zřízení elektronického příjmu dat od soudů (trestní listy a zprávy)
 • Zřízení elektronické evidence přijatých žádostí a vydaných opisů a výpisů
 • Vydávání výpisů na samostatné listině opatřené ochrannými prvky
 • Postupný přechod k automatickému vydávání opisů a výpisů
 • Zvýšení bezpečnosti osobních údajů a spolehlivosti výpočetního systému
 • Poskytování statistických informací o obsahu databáze
 • Zřízení elektronické evidence a kontroly výběru správních poplatků

Podrobněji k hlavním cílům

 • Zřízení datového napojení Rejstříku trestů na evidenci obyvatel

Další rozvoj evidence Rejstříku trestů, jeho spolehlivější a efektivnější činnost,
je nemyslitelná bez možnosti kontroly osobních údajů (včetně rodného čísla) uvedených v dotazech (žádostech) a v databázi Rejstříku trestů s osobními údaji vedenými v evidenci obyvatel, jako základního zdroje referenčních údajů pro všechny další významné státní informační subsystémy. Jedinou efektivní cestou, jak dosáhnout toho, aby informační systém Rejstříku trestů disponoval pouze správnými (ověřenými) osobními údaji, je datové propojení s referenčním zdrojem s předem vymezeným rozsahem přístupných položek osobních údajů.
Hlavní důvod vedoucí k potřebě datového napojení na evidenci obyvatel spočívá ve značné míře chybných údajů v ní obsažených a možnosti zadání dotazu do počítače podle chybných osobních údajů uvedených v žádosti. Je třeba si uvědomit, že Rejstřík trestů eviduje výlučně osoby pravomocně odsouzené soudy a nikoliv celou populaci. Není pak nesnadné (konkrétní případy to potvrzují) vystavit výpis na neexistující osobu v ČR podle údajů v žádosti, které byly ověřeny podle věrohodně 'upravených' odcizených či ztracených osobních dokladů. V praxi pak tato fiktivní osoba založí na obchodním rejstříku firmu (zde se také neprovádí verifikace s evidencí obyvatel), která následně někomu dluží finanční částky atd.
Oprávnění požadovat údaje z evidence obyvatel dosud neumožňuje současná legislativa. V nejbližší době bude podán návrh na novelu zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, k získání oprávnění požadovat informace z evidence obyvatel právě k zamýšlenému účelu.

 • Zřízení elektronického příjmu žádostí a výdeje opisů a výpisů

Dosud všechny žádosti a vydávané opisy a výpisy jsou vyhotovovány na papírových nosičích. Např. více než 600 tisíc opisů ročně je vydáváno orgánům činným v trestním řízení. Stojí to čas a peníze. Žadatel dostane zpět svůj opis do 10 - 14 dní poštou. Výdaje na tiskopisy, poštovné a obálky tam a zpět nejsou zrovna zanedbatelné.
Vybudováním datového rozhraní (přípojného bodu) v Rejstříku trestů bude umožněno napojení všech oprávněných potencionálních klientů (úřady vyšetřování, cizinecká policie, ředitelství policie - zbraně, soudy, státní zastupitelství apod.

 • Zřízení elektronického příjmu dat od soudů (trestní listy a zprávy)

Dosavadní praxe je taková, že po nabytí právní moci rozsudku zašle Rejstříku trestů příslušný soud trestní list. Tento vyhotoví ručně na psacím stroji (kromě asi 10-ti soudů, které mají již automatizovanou soudní kancelář). V Rejstříku trestů se údaje
z trestních listů opět ručně přepisují do databáze. Obdobně je tomu i v případě zasílaných aktualizačních zpráv. Datové rozhraní bude připraveno na elektronický příjem prvotních údajů od soudů a státních zastupitelství. Tím odpadne nutnost pracného ručního vkládání údajů a navíc se odstraní riziko vnesení chyb.

 • Zřízení elektronické evidence přijatých žádostí a vydaných opisů a výpisů

Zavedení evidence vydaných opisů a výpisů je plně odůvodněno požadavkem
na řádné zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Každé osobě, která o to požádá, bude možné (zdarma jednou do roka) např. sdělit, že byl na ni vydán opis jistému okresnímu ředitelství policie k žádosti o zbrojní průkaz (osoba by měla vědět, že o zbrojní průkaz požádala), opis Národnímu bezpečnostnímu úřadu (osoba by měla vědět, že dala souhlas k prověrce), opis jistému okresnímu úřadu vyšetřování k účelu trestního řízení (osoba by měla vědět, že je proti ní vedeno trestní řízení) apod. Existence této evidence zcela jistě zvýší právní vědomí a zejména odpovědnost všech orgánů majících oprávnění žádat opis tak, že v případě zneužití tohoto oprávnění k jiným než v zákoně uvedeným účelům, budou vědět o tom, že osoba zneužití osobních údajů může vždy odhalit a proti dotčenému úřadu vyvodí příslušné opatření.

 • Vydávání výpisů na samostatné listině opatřené ochrannými prvky

Dosud je výpis vyhotovován tak, že je nedílnou součástí úředně ověřené písemné žádosti. Nový způsob předpokládá uložení elektronického obrazu ověřené žádosti včetně kolkové známky a následné vydání výpisu prostřednictvím počítačové tiskárny na samostatné listině, která již bude obsahovat ochranné prvky proti nežádoucímu pozměňování, padělání a kopírování.

 • Postupný přechod k automatickému vydávání opisů a výpisů

Dnešní způsob počítačového vyhledávání osob spočívá v zásadě na ručním zadávání jen několika fragmentů osobních údajů. Při zadání pouze data narození bude vybraná podmnožina obsahovat asi 100 až 250 osob. Proto se přidávají k výběrovým podmínkám dále buď obě nebo jen jedna z iniciál jména a rodného příjmení. Zadání výběrových podmínekje odlišné u mužů, žeń, cizinců apod. Volba výběrových podmínek a tedy i rychlost výsledku vyhledávání (lustrace) je pak odrazem úrovně získaných zkušeností každého jednotlivého pracovníka. Toto ruční zadávání osobních údajů může být v budoucnu nahrazeno např. jejich snímáním přímo z občanského průkazu nebo zasílaných elektronickou cestou.
Navrhovaný systém, založený na myšlence datového napojení na evidenci obyvatel, vždy po provedeném ověření správnosti osobních údajů hledané osoby v evidenci Rejstříku trestů a vydání opisu, resp. výpisu, označí tuto osobu za tzv. revidovanou. 
To umožní při opakovaném dotazu na ní již automatické vydání požadované výstupní informace. Vzhledem k objemu ročně vydávaných výpisů a opisů se předpokládá, že během tří až pěti let bude automaticky vydáváno více než 50 % opisů a výpisů.

 • Zvýšení bezpečnosti osobních údajů a spolehlivosti výpočetního systému

Informační systém bude zajištěn proti napadení a zavirování z okolí systému. Budou učiněna opatření k zamezení přístupu neoprávněných dálkově napojených uživatelů. Prověření oprávnění k přístupu se bude týkat nejen orgánu a osoby dotaz zasílající, ale bude se vztahovat i na účel konkrétního dotazu. Tím bude zabráněno tomu, aby byly vyžadovány, byť oprávněnými uživateli, informace o libovolných osobách. Vzhledem k absolutní závislosti činnosti evidence Rejstříku trestů na výpočetní technice bude návrh proveden tak, aby byl zajištěn bezporuchový provoz vlastního systému a trvalá dostupnost dat vytvořením nezbytné zálohy funkčních celků, jako např. zdvojením některých kritických prvků, užití zálohových napájecích zdrojů, pořizování vícestupňových bezpečnostních kopií apod.
Vnitřní bezpečnost bude posílena, zejména o opatření, které zabezpečí nahlížet do databáze oprávněným pracovníkům a to pouze, když budou mít kvalifikovaný důvod (žádost o opis, výpis, nový trestní list, oprava chybného údaje atd.). Neodůvodněné přístupy budou vyloučeny.  

 • Poskytování statistických informací o obsahu databáze

Aplikační programové vybavení bude doplněno a programový modul, který umožní vypracovávat různorodé, předem nespecifikované statistické informace o obsahu databáze evidence Rejstříku trestů (bez uvedení osobních údajů) pro vědecké, kriminologické, policejní nebo soudní účely. Vybrané zajímavé statistiky budou uveřejňovány na internetových stránkách Rejstříku trestů nebo budou poskytovány občanům, kteří o to požádají ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

 • Zřízení elektronické evidence a kontroly výběru správních poplatků

Databáze uložených elektronických obrazů žádostí o výpis nejen poslouží jako případný doklad o tom, že osoba o vydání výpisu požádala, ale umožní i příslušnému finančnímu úřadu kontrolu výběru správního poplatku ve stanovené výši. Podle požadavku Ministerstva financí bude přístupnost údajů v databázi žádostí a vydaných zpoplatněných výpisů zabezpečena po dobu nejméně 6-ti let.

 Zamyšlení nad přínosy projektu pro veřejnost

Zkusme si položit jednoduchou otázku, co realizace projektu vlastně přinese široké veřejnosti. Změní se něco pro občana?
Po realizaci projektu bude výpis vyhotovován na samostatné listině, lépe než dosud ochráněn proti jeho pozměňování a padělání. Zabrání se vydání výpisů na neexistující osoby nebo osobám, které hodlají zneužít vydané výpisy na základě odcizených nebo ztracených osobních dokladů jiných osob.
Podle našeho soudu jde o významný pokrok, nicméně pro občana to není zrovna mnoho. Ten si bude nucen jako dnes svůj výpis obstarat buď korespondenčním způsobem nebo si osobně dojet do Rejstříku trestů do Prahy, kde svůj výpis obdrží na počkání.
V roce 1995 Rejstřík trestů vydal cca 950.000 výpisů, v roce 2000 to už bylo cca 1,180.000 výpisů. Rejstřík trestů je již dnes schopen vydat ročně i 2,000.000 výpisů, to by nebyl žádný problém. Položme si ale otázku poněkud z opačného konce. Musí občan ve všech případech si sám výpis obstarat a komusi jej předložit? Podle našich poznatků jsou výpisy vyžadovány převážně k účelu živnostenského podnikání a v případě cizinců k povolení nebo prodloužení pobytu na území České republiky. Nemohly by například tyto státní orgány si výpis na žadatele vyžádat přímo z evidence Rejstříku trestů a tak mu trochu ulevit od zákonem uložené povinnosti výpis obstarat a jim předložit?
Ano. Jistě by se našlo oboustranně výhodné řešení. Živnostenské úřady i cizinecká policie disponuje počítačovou sítí. Je pouze technickou záležitostí, aby úředník zmíněných úřadů mohl požadavek na výpis vložit do počítače a v počítači nalezne odpověď (výpis obdrží s elektronickým podpisem; bude-li potřebovat papírový dokument, vytiskne si ho na počítačové tiskárně). Jedinou a hlavní překážkou ke změně stávajícího systému je v současné době dobrá vůle dotčených orgánů a zákonodárců k legislativní změně. Domníváme se, že by měl platit princip: Tam, kde státní orgán může si sám vyžádat doplňující informaci o občanovi k jeho žádosti, ať to učiní a zbytečně ho tím nezatěžuje. To je služba lidem. 

Máte-li podobné nebo jiné názory na zmíněnou problematiku, potěší nás, pokud je nám zašlete na naši e-adresu. Zajímavé a inspirující Vaše myšlenky, budete-li si přát, zveřejníme na těchto stránkách.

(4.10.2003)

 

ePodatelna