obsah

Krajský soud v Brně

Vedení znaleckého a tlumočnického deníku v elektronické podobě

 

 

V souvislosti s novelou zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, bylo ustanovením § 15 tohoto zákona znalcům a tlumočníkům umožněno vést znalecký a tlumočnický deník vedle listinné podoby také v podobě elektronické, a to 1. 1. 2012. V roce 2011 bylo možné vést deník pouze v listinné podobě na předtištěném tiskopisu.

 

Znalecký a tlumočnický deník vedený v elektronické podobě by měl obsahovat stejné údaje jako znalecký a tlumočnický deník vedený v listinné podobě – tj. údaje o provedení posudků nebo tlumočnických úkonů, jejich předmětu, údaj o tom, pro koho byla činnost provedena, výši odměny a výloh a den jejich proplacení.

 

Znalecký a tlumočnický deník vedený v elektronické podobě se ke kontrole krajskému soudu zasílá ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) opatřený zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo prostřednictvím datové schránky znalce nebo tlumočníka.

 

Příloha :  Vzor znaleckého a tlumočnického deníku

(soubor je ve formátu XLS, na prvním listu je vzor deníku, na druhém listu vysvětlivky)

ePodatelna