obsah

Krajský soud v Brně

Základní informace

Interní protikorupční program Krajského soudu v Brně

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 542 211 221 nebo emailem korupce@ksoud.brn.justice.cz. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována. Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

Co kde najdete

Orientace v budově:

Bezbariérový přístup

informace pro občany se zdravotním handicapem

Výroční zprávy

o činnosti Krajského soudu v oblasti poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

Zpráva o činnosti Krajského soudu v Brně za rok 2016

Zpráva o činnosti Krajského soudu v Brně za rok 2016

ePodatelna