obsah

Okresní soud v Mělníku

Základní informace o zákonu č. 106/1999 Sb.

 

ZÁKON 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Změna: 101/2000 Sb.
Změna: 159/2000 Sb.
Změna: 39/2001 Sb.
Změna: 413/2005 Sb.
Změna: 61/2006 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
§ 1
nadpis vypuštěn
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a upravuje pravidla pro
poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.
§ 2
Povinnost poskytovat informace
(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující
se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné
instituce.
(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem
chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy,
a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.
(3) Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového
vlastnictví 1a) , a dalších informací, pokud zvláštní zákon 1b) upravuje jejich poskytování, zejména
vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu
poskytnutí informací.
(4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací.
§ 3
Základní pojmy
(1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
(2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci neomezeného
okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací 2) .
(3) Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv
podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině,
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního.
(4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.
(5) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu
vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a
uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v
knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona 2a) .
(6) Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s
požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření,
době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).
§ 4
Poskytování informací
(1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.
(2) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých
byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna
i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno.
(3) Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle
obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinné subjekty
nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný
subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne
informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
(4) Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt
nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.
(5) Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované
informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě.
§ 5
Zveřejňování informací
(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách
zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto
informace:
a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje
svoji činnost,
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat
žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a
povinnostech osob,
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu
o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této
souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při
těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář
získat,
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných
dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které
stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva
občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy
poskytnuty k nahlédnutí,
f) sazebník úhrad za poskytování informací,
g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§
18),
h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,
i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,
j) adresu elektronické podatelny.
(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit
a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti,
b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které
mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv 2b) podle §
14a,
a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.
(3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické
podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit
doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.
(4) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze
fyzickými osobami. V případě informací uvedených v odstavci 2 písm. a) postačuje ke splnění této
povinnosti uvedení odkazu na místo, kde jsou tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Strukturu zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující
informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, jsou tyto informace
povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto subjekty
se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací podle zvláštního právního
předpisu. 3a)
(6) Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 a 5 splní povinný subjekt tím, že je způsobem
umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu zpřístupní správci portálu veřejné správy
nebo mu je předá. Formu a datový formát zpřístupňovaných a předávaných informací stanoví
prováděcí právní předpis.
(7) Povinný subjekt může informace podle odstavce 1 zveřejnit i dalšími způsoby a s výjimkami
uvedenými v tomto zákoně může zveřejnit i další informace.
§ 6
Povinnost odkázat na zveřejněnou informaci
(1) Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může
povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit
žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
(2) Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji
poskytne.
§ 7
Ochrana utajovaných informací
Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy 4) označena za utajovanou informaci, k
níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
§ 8
zrušen
§ 8a
Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje
povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu 4a) .
§ 8b
Příjemci veřejných prostředků
(1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje 4b) o osobě, které poskytl veřejné prostředky.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v
oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní
podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území 4c) .
(3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení,
rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných
prostředků.
§ 9
Ochrana obchodního tajemství
(1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím 6) , povinný subjekt ji neposkytne.
(2) Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje
poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
§ 10
Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě
zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení 8)
povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.
§ 11
Další omezení práva na informace
(1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu, nebo
b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon
nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.
(2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž
takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona 9) a v předem stanovených pravidelných obdobích až
do nejbližšího následujícího období, nebo
c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského 2b) .
(3) Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní,
dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu
11) , podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před
zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které
při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
(4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
a) probíhajícím trestním řízení,
b) rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků,
c) plnění úkolů zpravodajských služeb, 12)
d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
e) činnosti příslušné organizační složky Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu.
12a)
Ustanovení zvláštních zákonů 13) o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou
dotčena.
(5) Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo
práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") 2b) , je-li v držení
a) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě
zvláštních právních předpisů 13a) ,
b) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona 13b) a
podle zákona o vysokých školách 13c) ,
c) knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona 2a) ,
d) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo
spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu
a vývoje 13d) , nebo
e) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla,
orchestry a další umělecké soubory.
Poskytování těchto informací v souladu se zvláštními předpisy tím není dotčeno.
§ 12
Podmínky omezení
Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované
informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon.
Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných
případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.
§ 13
Žádost o poskytnutí informace
(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo
služby elektronických komunikací.
(2) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel
informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
(3) Ustanovení § 14 až 16a a § 18 platí pouze pro žádosti podané písemně.
§ 14
Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace
(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá
poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení,
datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu
bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická
osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy
sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny 13e)
povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není
zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně
není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
(5) Povinný subjekt posoudí žádost a:
a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle
tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání
žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení,
žádost odloží,
b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je
formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost
upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí
žádosti,
c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto
odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů
ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v
této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.
(6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze
závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny
vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné
žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo
mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu
žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas
před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
§ 14a
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací
(1) Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského 2b) , poskytnuta na
základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva
autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech
neupravených tímto zákonem podle autorského zákona 2b) .
(2) Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak
zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat
s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
(3) Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen "licenční
smlouva") musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon
nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen "licence") se poskytuje jako nevýhradní, s
výjimkou případů podle odstavce 4.
(4) Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další
šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt
výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě
kterých byla výhradní licence poskytnuta.
(5) Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která
může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční
smlouvy.
(6) Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se
nevztahuje ochrana obchodního tajemství.
§ 15
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
(1) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o
odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
(2) Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo
ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v
odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo
vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba
povinnému subjektu známa.
§ 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě
15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným
subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu
povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního
předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro
odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí
žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta
informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí
žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o
odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst.
2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit,
sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů
ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne
požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá
postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou
licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné
působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup
povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních
samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za
poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí
vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm.
c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty
poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1
písm. a) nebo c) postupovat obdobně.
§ 17
Hrazení nákladů
(1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,
která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s
odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací.
(2) Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.
(3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně
oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí
být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným
subjektem vyčíslena.
(4) Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok
na úhradu nákladů.
(5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud
žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt
žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé
neběží.
(6) Úhrada je příjmem povinného subjektu.
§ 18
Výroční zpráva
(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející
kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující
následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční
zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční
zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ,
o svobodném přístupu k informacím".
§ 19
Umožnění přístupu k informacím nebo poskytnutí informací za podmínek a způsobem stanoveným
tímto zákonem není porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost uložené zvláštními zákony. 15)

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20
(1) Povinnost uvedená v § 5 odst. 2 nastává dnem 1. ledna 2001. Pro obce, které nejsou městy,
16) povinnost podle § 5 odst. 2 nastává dnem 1. ledna 2002.
(2) Povinnost uvedená v § 5 odst. 3 nastává dnem 1. ledna 2002.
(3) Lhůta pro poskytnutí informace [§ 14 odst. 3 písm. c)] a prodloužení této lhůty (§ 14 odst. 5)
se v prvních 12 měsících od účinnosti zákona prodlužují na dvojnásobek, a dalších 12 měsíců se
prodlužují o polovinu.
(4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle tohoto zákona
a) pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) pro odvolací řízení a
c) v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
ustanovení správního řádu 17) ; dále se při postupu podle tohoto zákona použijí ustanovení
správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před
nečinností a ustanovení § 178 ; v ostatním se správní řád nepoužije.
(5) Nelze-li podle § 178 správního řádu nadřízený orgán určit, rozhoduje v odvolacím řízení a v
řízení o stížnosti ten, kdo stojí v čele povinného subjektu.
(6) Informace, které se týkají přenesené působnosti územního samosprávného celku, poskytují
orgány územního samosprávného celku v přenesené působnosti.
§ 21
(1) Vláda vydá nařízení, kterým upraví součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování
povinností obcí podle § 5 tohoto zákona.
(2) Vláda stanoví nařízením zásady stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací.
(3) Ministerstvo informatiky stanoví vyhláškou
a) strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 způsobem
umožňujícím dálkový přístup,
b) osnovu popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d),
c) formu a datový formát údajů pro zpřístupnění nebo předání informací podle § 5 odst. 6.
§ 22
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 61/2006 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro vyřízení žádostí, které povinný subjekt obdržel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
se použijí dosavadní právní předpisy.
2. Licenční nebo podlicenční smlouvy, jimiž byla poskytnuta výhradní licence týkající se
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, a které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají
účinnosti uplynutím sjednané doby, nejdéle však 31. prosince 2008.
____________________
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o
opakovaném použití informací veřejného sektoru.
1a) Například zákon č. 527/1990 Sb. , o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 529/1991 Sb. , o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb. , o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 452/2001 Sb. , o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 441/2003 Sb. , o ochranných
známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. , o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochranných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb.
1b) Například zákon č. 123/1998 Sb. , o právu na informace o životním prostředí, a zákon č.
344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
2) § 2 písm. h) a n) zákona č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
2a) Zákon č. 257/2001 Sb. , o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb. .
2b) Zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb.
3a) § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů.
4) Zákon č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
4a) Například § 11 až 16 občanského zákoníku , § 5 a 10 zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů.
4b) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.
4c) Například zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb. , o
sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 96/1993 Sb. , o stavebním spoření a
státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 12/2001 Sb., o státní
pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999
Sb. , o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území).
6) § 17 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník.
8) Například § 24 zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
§ 23 zákona č. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, § 14 zákona č. 582/1991 Sb ., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, § 24a zákona č. 551/1991 Sb. , o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky, zákon č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
9) Například zákon č. 89/1995 Sb. , o státní statistické službě, zákon č. 6/1993 Sb. , o České
národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
11) Například zákon č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
15/1998 Sb. , o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 64/1986 Sb. , o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 5 a 8 zákona č. 153/1994 Sb. , o zpravodajských službách, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.
12a) Zákon č. 61/1996 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o
změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13) Například § 8a zákona č. 141/1961 Sb. , trestní řád, ve znění zákona č. 292/1993 Sb. , § 45
zákona č. 166/1993 Sb.
13a) Zákon č. 483/1991 Sb. , o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 484/1991 Sb. , o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.
13b) Zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
13c) Zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
13d) § 2 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 130/2002 Sb. , o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).
13e) § 2 písm. y) zákona č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu, ve znění zákona č. 440/2004
Sb.
15) Například zákon č. 15/1998 Sb. , zákon č. 90/1995 Sb. , o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, zákon č. 199/1994 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 283/1993 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/1993 Sb. , ve znění pozdějších
předpisů.
16) Zákon č. 367/1990 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád.

ePodatelna