obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob pro podání opravného prostředku a související požadavky

Pokud byla žádost odmítnuta, nebo pokud krajský soud v zákonné lhůtě informaci neposkytl, ale ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí či žádost neodložil, podává se opravný prostředek prostřednictvím krajského soudu, kterému byla žádost o informaci doručena.

Odvolání se podává v podatelně krajského soudu bez použití zvláštního formuláře.
Krajský soud předloží odvolání spolu se spisovým materiálem ministerstvu spravedlnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání (§ 16 zákona 106/1999 Sb.).

Lhůta pro podání opravného prostředku je 15denní, a to buď od data, kdy bylo napadené rozhodnutí doručeno, nebo od data, kdy žádost měla být vyřízena, pokud informace nebyla poskytnuta, ale ani nebylo o jejím odmítnutí rozhodnuto.

 

ePodatelna