obsah

Okresní soud v Mostě

Přijímání žádostí o informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.


Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „InfZ“), může každý požádat o poskytnutí informací, vztahujících se k činnosti Okresního soudu v Mostě.

 

Ústně, tj. i telefonicky podané žádosti se vyřizují neformálně a není o nich vedena evidence. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li ji za dostačující, je nutno podat žádost písemně.

 

1. Podmínky pro podávání žádostí:

Postup při podávání písemné žádosti je upraven v § 14 InfZ., žadatel může využít formuláře uložené na webových stránkách Okresního soudu v Mostě v sekci Vzory a tiskopisy ke stažení.  Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Okresnímu soudu v Mostě a že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba dále uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 

Písemnou žádost je možné podat:
a.  listinnou formou

- poštou na adresu: Okresní soud v Mostě, Moskevská 2, 434 74 Most

- osobně v úředních hodinách v Infocentru soudu: PO 8.00 – 16.00, ÚT- PÁ 8.00 – 15.00 

b. elektronicky

- na adresu: podatelna@osoud.mst.justice.cz

- ID datové schránky: bueabp5

- webovou aplikací ePodatelna dostupnou z http://www.justice.cz/

 

Podmínkou vyhovění žádosti je prokázání žadatelovy totožnosti, tzn. žádost bude buď podepsána zaručeným elektronickým podpisem, nebo bude žádost v listinné podobě opatřena ověřeným podpisem, nebo bude žádost odeslána z datové schránky. Žádosti, které nebudou tuto podmínku splňovat, se zapíší ve správě soudu do rejstříku Spr. Žadatel bude následně vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů dodal žádost se všemi náležitostmi, poté bude žádost předvedena do rejstříku Si a vyřízena dle InfZ.

 

2. Z pověření předsedy Okresního soudu v Mostě a v součinnosti s odbornými soudními útvary:

 

A.  žádosti o informace kompletně vyřizují a rozhodují asistenti Okresního soudu v Mostě dle InfZ. ZDE

 

 

B.  žádosti o soupisy soudních řízení vyřizují pracovnice Infocentra dle InfZ a Metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 20. 11. 2017 ke sjednocení postupu soudů při vyřizování žádostí o soupisy řízení, v nichž vystupuje jako účastník řízení konkrétní osoba.  ZDE

  

Lhůty:

Lhůta pro vyřízení písemné žádosti o poskytnutí informace je 15 dnů ode dne doručení žádosti nebo jejího upřesnění. Lhůtu lze ze závažných důvodů nejvýše o 10 dnů prodloužit.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Okresní soud v Mostě nejpozději do 7 dnů sdělit žadateli údaje, které mu umožní vyhledání a získání informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí informace, bude mu sdělena ve výše uvedené lhůtě.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Okresní soud v Mostě žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, Okresní soud v Mostě rozhodne o odmítnutí žádosti.

Nevztahují-li se požadované informace k jeho působnosti, pak Okresní soud v Mostě žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost do 7 dnů sdělí žadateli.

 

Neposkytnutí informace:

Pokud Okresní soud v Mostě žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. InfZ stanoví omezení práva na poskytnutí informace. Okresní soud v Mostě zejména neposkytne informace:

·  týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, ledaže by šlo o zákonnou výjimku stanovenou právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (§§ 8a a 8b)

·  o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení (§ 10)

·  stanoviska a právní názory, především výklad zákonů a právních předpisů, budoucí rozhodnutí a informace, které by musel nově vytvářet (§ 2 odst. 4)

·  o probíhajícím trestním řízení (§ 11 odst 4 písm. a)

·  o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků (§ 11 odst. 4 písm. b)

·  v souladu s právními předpisy označené za utajované skutečnosti, k nimž nemá žadatel oprávněný přístup (§ 7)

·  které jsou předmětem průmyslového vlastnictví (§ 2 odst. 3) a obchodního tajemství (§ 9)

·  vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu (§ 11 odst. 1 písm. a)

·  ucelené databáze v jakékoli, i elektronické podobě

 

Opravné prostředky:
1. Odvolání (§ 16 InfZ)
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se lze odvolat k Ministerstvu spravedlnosti ČR prostřednictvím Okresního soudu v Mostě, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

 

2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a InfZ)
Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, pokud

·  nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informace dle § 6

·  uplynula lhůta 15 dnů, aniž by mu byly poskytnuty požadované informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

·  byly poskytnuty pouze částečné informace, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí odmítnutí žádosti

·  nesouhlasí s výší stanovené úhrady

Stížnost se podává u povinného subjektu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení sdělení, výzvy k úhradě nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Rozhoduje o ní Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 

Úhrady za poskytování informací (§ 17 InfZ)
Okresní soud v Mostě může požadovat úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, pořízením kopií a odesláním informace žadateli, přičemž postupuje podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR čj. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. 7. 2011.

 

 

ePodatelna