obsah

Okresní státní zastupitelství v Sokolově

Další údaje dle § 5/1 zák. č. 106/1999 Sb.


V podatelně okresního státního zastupitelství lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání související s činností státního zastupitelství.

Ústně, to je i telefonicky, podané žádosti o poskytnutí informace se vyřizují neformálním způsobem v běžném úředním styku.

Žádost, která nemá požadované náležitosti anebo kterou jsou požadovány informace, jež se nevztahují k působnosti státního zastupitelství, bude odložena.Toto odložení není rozhodnutím.

Rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, kterou žadatel k výzvě povinného subjektu neupřesnil ve stanovené lhůtě (  § 14 odst. 3 písm. a) zákona ) a rozhodnutí povinného subjektu o tom, že žádosti o poskytnutí informace, byť i jen z části, nevyhovuje ( § 15 odst. 1 zákona ), jsou rozhodnutími vydanými ve správním řízení.

O odvolání proti rozhodnutí rozhoduje vedoucí státní zástupce krajského státního zastupitelství. Okresní státní zástupce, který vydal napadené rozhodnutí, může o odvolání proti němu rozhodnout sám, pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví a spolu s rozhodnutím o odvolání poskytne žadateli požadovanou informaci.

Opravný prostředek lze podat u okresního státního zastupitelství ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

ePodatelna