obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR zveřejnilo seznam mediátorů

Ministerstvo spravedlnosti ČR zveřejnilo seznam mediátorů

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR  zveřejnilo dne 9. 4. 2013 seznam mediátorů. Jedná se o veřejně dostupný seznam, do kterého může veřejnost kdykoli nahlédnout, a to z hlavní strany portálu Justice.cz nebo ze sekce Ministerstvo spravedlnosti / dohledová činnost / mediace. Ke dni zveřejnění bylo do seznamu mediátorů zapsáno prvních šest zapsaných mediátorů / zapsaných mediátorek, kteří splnili zákonem stanovené podmínky pro zápis.

 

 

Zapsaný mediátor / zapsaná mediátorka a pojem mediace

 

Výkon a účinky mediace prováděné zapsanými mediátory / zapsanými mediátorkami upravuje zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci a změně některých zákonů (zákon mediaci).

 

·         Slovo mediace je odvozeno od latinského slova mediare (býti uprostřed).

·         Zapsaným mediátorem je fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů. Jedná se nestrannou třetí osobu bez vlastní rozhodovací pravomoci, která  podporuje strany konfliktu při hledání vlastních řešení.

·         Samotnou mediací se rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými a to tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Mediační dohodou je myšlena písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace, upravující práva a povinnosti zúčastněných stran. Za obsah mediační dohody jsou však odpovědné pouze strany konfliktu, nikoli zapsaný mediátor.

·         Zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

·         Před zahájením mediace je každý zapsaný mediátor povinen poučit strany konfliktu o svém postavení při mediaci, o účelu a zásadách mediace, o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody, o možnosti mediaci kdykoliv ukončit, o odměně zapsaného mediátora za provedenou mediaci a o nákladech mediace.

·         Zapsaný mediátor nesmí ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci nebo činil kroky k přípravě mediace, poskytovat právní služby podle jiného právního předpisu, i když je jinak k jejich poskytování oprávněn. Za právní službu se nepovažuje vyjádření právního názoru zapsaného mediátora v průběhu mediace na věc stran konfliktu nebo některou její dílčí otázku. Zapsaný mediátor je současně povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace.

·         Mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení mediace. Její podmínky stanoví podrobně § 4 odst. 2 zákona o mediaci.

·         Ministerstvo spravedlnosti spravuje seznam (zapsaných) mediátorů. Současně také vykonává dohled nad dodržováním povinností stanovených zapsanému mediátorovi zákonem o mediaci. V případě, že je zapsaným mediátorem advokát, vykonává tuto dohledovou činnost Česká advokátní komora.

·         Nařízení setkání se zapsaným mediátorem/zapsanou mediátorkou může být ze strany předsedy senátu příslušného soudu nařízeno podle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Seznam mediátorů naleznete zde

 

 

 

9.4.2013                                               Odbor státního dohledu

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová