obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Výkon státního dohledu

Státní dohled ministerstva nad činností soudních exekutorů

 

     1.1  Kompetence ministerstva

 

 

     1.2  Jak podat podnět k výkonu státního dohledu

 

 

     1.3  Lhůty pro vyřízení podnětů k výkonu státního dohledu

 

     1.4  Kompetence ministerstva ve vztahu k Exekutorské komoře ČR

 

1.1 Kompetence ministerstva

 

Dle ust. § 7 odst. 1 zák č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "exekuční řád") vykonává Ministerstvo spravedlnosti státní dohled nad exekuční činností a nad další činností exekutora podle exekučního řádu.

Ministerstvo při výkonu dohledu prověřuje zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu, plynulost a délku exekučního řízení.

Při výkonu státního dohledu je ministerstvo oprávněno:

  • provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů,
  • nahlížet do spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, pořizovat si z nich výpisy a kopie,
  • požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné vyjádření exekutora k věci, která je předmětem státního dohledu,
  • požadovat ústní vysvětlení exekutora, popřípadě jeho zaměstnance k věci, pokud písemné vyjádření není nutné nebo je nedostatečné,
  • vstupovat do prostor exekutorského úřadu po předchozím oznámení soudnímu exekutorovi nebo jeho zástupci, který je vedením úřadu pověřen.

1.2  Jak podat podnět k výkonu státního dohledu

 

Státní dohled vykonává odbor exekučního dohledu Ministerstva spravedlnosti i na základě podnětů fyzických nebo právnických osob.

Podnět je nutné podat v písemné podobě:

-         poštou na adresu Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor exekučního dohledu, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2,

-         e-mailem na oed@msp.justice.cz (nutnost zaručeného elektronického podpisu),

-         do datové schránky – ID kq4aawz

-         osobně na podatelně ministerstva v úředních hodinách (pondělí až pátek od 7:30 do 16:15 hod)

 

V případě, že se rozhodnete zaslat podnět k výkonu státního dohledu, vezměte na vědomí výše uvedené kompetence ministerstva. Zároveň Vás žádáme o zaslání podnětu na tomto formuláři .

 V případě, že z jakéhokoliv důvodu nevyužijete uvedený formulář, nezapomeňte ve svém podnětu uvést následující údaje:

-         jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště

-         v případě, že podnět za Vás podává Váš zástupce, identifikační údaje právního zástupce (nezapomeňte doložit plnou moc k zastupování)

-         označení exekutora a exekutorského úřadu, jehož postupu se podnět týká

-         spisová značka řízení (___EX_____/____)

-         Vaše postavení v předmětném řízení (povinný, oprávněný, třetí osoba)

-         informaci o podaných opravných prostředcích, případně jiných návrzích

-         stručné vylíčení skutečností, v nichž spatřujete pochybení exekutora

-         informaci o tom, zda byl podán podnět k dohledu k jinému orgánu (Exekutorská komora ČR, předseda soudu) a jakým způsobem byl vyřešen

-         pokud možno veškerá tvrzení doložte kopiemi relevantních listin

 

1.3 Lhůty pro vyřízení podnětu k výkonu dohledu

 

Ministerstvo vyřizuje podněty k výkonu dohledu ve lhůtách dle obsahu podnětu a vždy s ohledem na prekluzivní lhůty týkající se kárné odpovědnosti soudního exekutora. Kárnou žalobu lze podat ve lhůtě 3 let ode dne, kdy došlo ke spáchání kárného provinění.

Výsledkem šetření podnětu může být buď udělení písemné výtky soudnímu exekutorovi, případně podání kárné žaloby. Ministerstvo však není oprávněno do postupu exekutora žádným způsobem zasahovat, ani mu přikazovat, jak má dále postupovat. Udělení výtky a iniciace kárného řízení jsou jediné prostředky, které má ministerstvo k dispozici v případě zjištění pochybení soudního exekutora. Pokud tedy podnět obsahuje např. žádost o vrácení finančních prostředků, movitých věcí zabavených soudním exekutorem, žádost o prominutí dluhu, povolení splátek nebo zrušení rozhodnutí soudu případně soudního exekutora, nelze s ohledem na kompetence ministerstva takovému podnětu vyhovět. Pisatel má na ochranu svých práv k dispozici opravné a jiné procesní prostředky.

 

1.4 Kompetence ministerstva ve vztahu k Exekutorské komoře ČR

 

Ve vztahu k Exekutorské komoře ČR byla Ministerstvu spravedlnosti exekučním řádem svěřena především pravomoc udělovat souhlas se zkušebním, kárným a kancelářským řádem komory a s organizací výběrového řízení pro soudní exekutory. Ministerstvo je dále oprávněno přezkoumat soulad rozhodnutí komory s právními předpisy dle § 8b a násl. exekučního řádu a projednat správní delikt komory dle § 124b odst. 4 exekučního řádu. Pravomoc zasahovat do činnosti Exekutorské komory ČR v jiných oblastech nebyla Ministerstvu spravedlnosti svěřena. Z tohoto důvodu není ministerstvo oprávněno jakkoli ovlivňovat vyřizování stížností na postup soudních exekutorů jejími orgány nebo urgovat Komoru o vyřízení stížností.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D