obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tisková zpráva k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Wallová a Walla proti České republice

Dne 26. října 2006 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Wallová a Walla proti České republice. Stěžovatelé namítali poru­šení svého práva na respektování rodinného života ve smyslu článku 8 Úmluvy o och­raně lidských práv a základ­ních svobod, porušení práva na rozhodnutí v „přiměřené lhůtě“ ve smyslu článku 6 odst. 1 a porušení zákazu diskriminace zakotveného v článku 14.

            Stěžovatelé jsou rodiči pěti dětí, jež byly předběžným opatřením Okresního soudu v Táboře z listopadu 2000 předány do péče dětských domovů v Kamenici nad Lipou a ve Volyni. V březnu 2001 a opětovně v dubnu 2002 byla nad dětmi stěžovatelů nařízena ústavní výchova. Důvodem tohoto opatření byl fakt, že rodina neměla k dis­pozici trvalé a vhodné bydlení. Prostředí, v němž přebývala (výkupna sběrných surovin), ohrožovalo zdravý vývoj dětí. Rozhodnutí okresního soudu o nařízení ústav­ní výchovy bylo v srpnu potvrzeno Kraj­ským sou­dem v Českých Budějovicích; ústavní stížnost stěžovatelů byla v lednu 2004 Ústav­ním soudem zamítnuta. 

            Evropský soud v odůvodnění svého rozsudku předně konstatoval, že opatření spo­čívající v rozdělení rodiny je velmi citelným zásahem do práva na respektování rodin­ného života a jako takové se musí zakládat na dostatečně závažných důvodech. Připomněl též, že článek 8 Úmluvy ukládá národním orgánům kromě povinnosti neza­sahovat do rodinného života též určité pozitivní závazky, směřující k zajištění účinného „respektování“ práva jed­not­livců na rodinný život. Těmto svým pozitivním povin­nostem však podle Soudu vnitrostátní orgány nedostály. V rámci své činnosti  nevyvinuly prakticky žádné „seriózní úsilí“ ve snaze napomoci stěžovatelům překonat jejich svízelné materiální podmínky, zejména opatřit si vhod­né bydlení.

            Stížnost na porušení práva na rozhodnutí v „přiměřené lhůtě“ byla Soudem odmít­nuta pro zjevnou neopodstatněnost. Konečně, s ohledem na závěr vyslovený na poli článku 8 Soud již nepovažoval za nutné zabývat se stížností na porušení zákazu diskriminace ve smyslu článku 14 Úmluvy.

            Stěžovatelé požadovali částku 1 000 000 Kč pro sebe a 200 000 Kč pro každé ze svých dětí jako náhradu utrpěné morální újmy. Evropský soud přiznal z uvedeného titulu stěžo­vatelům částku ve výši 10 000 € (přibližně 284 000 Kč).

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová