obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Seznam nejdůležitějších právních norem v resortu spravedlnosti

 

Zákony

o        Sdělení č. 209/1992 Sb.   Úmluva o ochraně lidských práv a základních 
                                                svobod

o        Zákon č. 23/1991 Sb.        Listina základních práv a svobod

o        Zákon č. 2/1969 Sb.          o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

o        Zákon č. 219/2000 Sb.     o majetku České republiky a jejím vystupování 
                                                v právních vztazích

o        Zákon č. 218/2000 Sb.     o rozpočtových pravidlech a o změně 
                                                některých souvisejících zákonů  (rozpočtová pravidla)

o        Zákon č. 552/1991 Sb.     o státní kontrole

 

o        Zákon č. 40/1964 Sb.       Občanský zákoník

o        Zákon č. 99/1963 Sb.       Občanský soudní řád

o        Zákon č. 89/2012 Sb.       Občanský zákoník (nový)

o        Zákon č. 150/2002 Sb.     Soudní řád správní

o        Zákon č. 549/1991 Sb.     o soudních poplatcích

 

o        Zákon č. 216/1994 Sb.     o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

o        Zákon č. 202/2012 Sb.     o mediaci

o        Zákon č. 182/2006 Sb.     o úpadku a způsobech jeho řešení 
                                                (insolvenční zákon)

o        Zákon č. 312/2006 Sb.     o insolvenčních správcích

 

o        Zákon č. 513/1991 Sb.     Obchodní zákoník

o        Zákon č. 90/2012 Sb.       o obchodních společnostech a družstvech 
                                               (zákon o obchodních korporacích)

o        Zákon č. 91/2012 Sb.       o mezinárodním právu soukromém

 

o        Zákon č. 40/2009 Sb.       Trestní zákoník

o        Zákon č. 218/2003 Sb.     o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

o        Zákon č. 141/1961 Sb.     Trestní řád

o        Zákon č. 269/1994 Sb.     o Rejstříku trestů

o        Zákon č. 293/1993 Sb.     o výkonu vazby

o        Zákon č. 169/1999 Sb.     o výkonu trestu a o změně některých souvisejících 
                                                zákonů

o        Zákon č. 129/2008 Sb.     o výkonu zabezpečovací detence a o změně 
                                                některých souvisejících zákonů

o        Zákon č. 253/2008 Sb.     o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 

o        Zákon č. 6/2002 Sb.          o soudech a soudcích

o        Zákon č. 283/1993 Sb.     o státním zastupitelství

o        Zákon č. 7/2002 Sb.          o řízení ve věcech soudců, státních zástupců 
                                                a soudních exekutorů

o        Zákon č. 358/1992 Sb.     o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

o        Zákon č. 121/2008 Sb.    o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů

o        Zákon č. 85/1996 Sb.        o advokacii

o        Zákon č. 36/1967 Sb.        o znalcích a tlumočnících

o        Zákon č. 120/2001 Sb.     o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

o        Zákon č. 555/1992 Sb.     o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

o        Zákon č. 361/2003 Sb.     o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
                                                sborů

 

o        Zákon č. 101/2000 Sb.     o ochraně osobních údajů

o        Zákon č. 106/1999 Sb.     o svobodném přístupu k informacím

o        Zákon č. 82/1998 Sb.       o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

o        Zákon č. 148/1998 Sb.     o ochraně utajovaných skutečností a o změně 
                                                některých zákonů

o        Zákon č. 137/2006 Sb.     o  veřejných zakázkách

 

o        Zákon č. 236/1995 Sb.     o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

o        Zákon č. 201/1997 Sb.     o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

 

Všechny uvedené zákony jsou dostupné na webových stránkách Portálu veřejné správy

 

Vyhlášky

o     Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 109/94 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby

o     Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trest odnětí svobody

o     Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

o     Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 93/2001 Sb., o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky

o     Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

o     Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví

o     Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

o     Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

o     Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 Sb. , k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

o     Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora

o     Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení

 

Všechny uvedené vyhlášky jsou dostupné na webových stránkách Portálu veřejné správy

 

Instrukce

o     Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

o     Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 395/2009-OBKŘ, o justiční stráži

o     Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 13/2008-SOSV-SP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

o     Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Všechny uvedené instrukce jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ve Sbírce instrukcí a sdělení

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová