obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Přebírání odsouzených osob z ciziny

Přebírání (transfer) českých občanů vykonávajících nepodmíněný trest odnětí svobody v cizině k výkonu tohoto trestu do České republiky


Český státní příslušník vykonávající nepodmíněný trest odnětí svobody v cizině (odsuzující stát) může být předán k výkonu tohoto trestu do České republiky na základě mnohostranné úmluvy, jejímiž smluvními stranami jsou Česká republika i odsuzující stát (viz níže), dvoustranné smlouvy platné mezi Českou republikou a odsuzujícím státem (viz níže), anebo na bezesmluvním základě při zaručení vzájemnosti, tj. pokud to připouští jak právo České republiky [§ 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále jen „zákon o mezinárodní justiční spolupráci“)], tak právo odsuzujícího státu, přičemž jde-li o uznání a výkon rozhodnutí týkajícího se občana České republiky, lze takové rozhodnutí s jeho souhlasem uznat i bez zaručení vzájemnosti. Ve výjimečných případech (z humanitárních důvodů), jedná-li se o převzetí občana ČR s jeho souhlasem, lze cizozemské rozhodnutí v České republice uznat a vykonat i bez dalších podmínek s jedinou výjimkou, požívá-li odsouzená osoba výsad a imunit, pro které je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Ustanovení mezinárodních smluv mají před vnitrostátní úpravou zákona o mezinárodní justiční spolupráci přednost.

Žádost o předání může odsouzená osoba podat přímo poštou, anebo prostřednictvím zastupitelského úřadu (velvyslanectví či konzulátu) České republiky příslušného pro odsuzující stát (seznam zastupitelských úřadů lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí) Ministerstvu spravedlnosti, mezinárodnímu odboru trestnímu na adresu Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. Doporučuje se, aby současně odsouzená osoba podala žádost i k příslušnému orgánu odsuzujícího státu. Po obdržení žádosti odsouzené osoby Ministerstvo spravedlnosti ověří její státní občanství a požádá cizí stát o zaslání podkladů nezbytných pro podání návrhu příslušnému krajskému soudu na uznání cizozemského odsuzujícího rozsudku v České republice.

Po obdržení a vyhodnocení podkladů (a jejich případném překladu do češtiny) Ministerstvo spravedlnosti podá, jsou-li pro to splněny podmínky, návrh krajskému soudu příslušnému podle místa trvalého pobytu odsouzené osoby v České republice, na jehož základě krajský soud cizozemský odsuzující rozsudek uzná a rozhodne, zda se bude ve výkonu trestu pokračovat bez jeho přizpůsobení, anebo jej přizpůsobí na trest odnětí svobody, který by v České republice bylo možné za daný trestný čin uložit (nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak – viz níže dvoustranná smlouva s Thajskem). Cizozemský rozsudek nemůže být v České republice uznán, zejména pokud

• byl vydán pro čin, který není trestným činem podle českého práva,
• byl vydán pro trestný čin výlučně politického nebo vojenského charakteru,
• byl vydán v řízení, které neodpovídalo závazkům vyplývajícím pro Českou republiku z mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách,
• výkon trestu je podle českého práva promlčen,
• odsouzená osoba již byla pro týž skutek odsouzena českým soudem anebo bylo v České republice již uznáno jiné cizozemské rozhodnutí týkající se téže osoby a téhož skutku,

• odsouzená osoba není vzhledem ke svému věku podle právního řádu České republiky trestně odpovědná, nebo

• odsouzená osoba požívá výsad a imunit, pro které je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení.

V řízení o uznání cizozemského odsuzujícího rozsudku v České republice má odsouzená osoba vždy obhájce (pokud si jej nezvolí, bude jí soudem ustanoven). Rozsudek krajského soudu o uznání cizozemského odsuzujícího rozsudku (tzv. uznávací rozsudek) je odsouzené osobě vždy doručen a odsouzená osoba proti němu ve lhůtě 8 dnů od doručení může podat odvolání, o kterém rozhoduje příslušný vrchní soud.

Pokud uznávací rozsudek nabude právní moci, tj. odvolání nebylo podáno, anebo bylo vrchním soudem zamítnuto, může Ministerstvo spravedlnosti vyslovit souhlas s převzetím odsouzené osoby do České republiky. Na vyslovení souhlasu Ministerstva spravedlnosti s převzetím odsouzené osoby není právní nárok a jeho vyslovení vždy závisí na posouzení okolností daného případu.

Svůj souhlas (či nesouhlas) s převzetím odsouzené osoby sdělí Ministerstvo spravedlnosti odsuzujícímu státu a odsouzené osobě. V případě souhlasu Ministerstvo spravedlnosti s převzetím odsouzené osoby se odsuzujícímu státu zasílá rovněž informace o způsobu výkonu trestu v České republice, na jejichž základě se odsuzující stát rozhodne, zda vysloví souhlas s předáním odsouzené osoby.

V případě, že oba státy vysloví souhlas s předáním, je sjednána eskorta odsouzené osoby do České republiky, kterou provádí Vězeňská služba České republiky. Odsouzená osoba, pokud s předáním do České republiky souhlasila, resp. o ně požádala, hradí náklady vynaložené státem v souvislosti s jejím předáním až po předání na území České republiky, a to poté, co příslušný soud rozhodne o povinnosti uhradit tyto náklady podle §  132 odst. 4 zákona o mezinárodní justiční spolupráci. Výše těchto nákladů je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 361/2013 Sb. (text lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra) jako paušální částka, která je odstupňována podle toho, zda

a) odsouzená osoba byla předána ze státu stát, s nímž má Česká republika společnou hranici (Slovenská republika, Polská republika, Rakouská republika a Spolková republika Německo) – v takovém případě je odsouzená osoba povinna státu uhradit 5 000,- Kč,

b) odsouzená osoba byla předána z jiného místa nacházejícího se na území Evropy – v takovém případě je odsouzená osoba povinna státu uhradit 65 000,- Kč,

c) v ostatních případech je odsouzená osoba povinna uhradit státu 150 000,- Kč.

Dále je dle § 133 zákona o mezinárodní justiční spolupráci odsouzená osoba povinna nahradit České republice náklady, které jí vznikly ve spojení s řízením o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí. Jedná se o:

a) náklady spojené s výkonem vazby,

b) odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, pokud nemá nárok na obhajobu bezplatnou,

c) náklady spojené s využitím elektronického kontrolního systému při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a

d) náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody a výkonem trestu domácího vězení.

Tyto náklady však nebudou po odsouzené osobě požadovány, pokud po uznání cizozemského rozhodnutí nedojde k jejímu předání do České republiky..

Do doby, než je osoba převezena do České republiky, nelze určit, ve které konkrétní věznici bude trest v České republice vykonávat. Datum eskorty se zásadně předem nesděluje. Po provedení eskorty odsouzené osoby do České republiky se mohou příbuzní odsouzené osoby se žádostí o sdělení konkrétní věznice, ve které tato odsouzená osoba vykonává trest, obrátit na Generální ředitelství Vězeňské služby – viz internetové stránky Vězeňské služby. Ministerstvo spravedlnosti tyto informace soukromým žadatelům zásadně nesděluje.

Výkon trestu po předání odsouzené osoby do České republiky se provádí již zcela podle českého práva – žádné „kredity“ či jiná zvýhodnění, na která by měl nárok v případě dokončení výkonu trestu v odsuzujícím státě, nemohou být v České republice zohledňována. Lhůty pro podmíněné propuštění se řídí právem České republiky (nejedná-li se o případ, kdy odsuzující stát žádal po České republice ujištění, že v daném případě dodrží lhůty nebo podmínky pro podmínečné propuštění stanovené právem odsuzujícího státu, pokud s tím soud vysloví souhlas, nebo nestanoví-li mezinárodní smlouva výslovně jinak – viz níže dvoustranná smlouva s Rakouskem). Do délky trestu se započítává dosavadní omezení svobody (vazba, výkon trestu odnětí svobody) pro týž skutek, a to jak na území odsuzujícího státu, tak na území České republiky. Přezkoumat rozsudek (včetně podání mimořádných opravných prostředků, např. žádosti o povolení obnovy řízení) může i po předání odsouzené osoby do České republiky výlučně stát odsuzující.

Jak je z výše uvedeného patrné, předávání odsouzených osob není prostředkem rychlého řešení nouzových situací českých občanů zadržených v cizině v souvislosti s jejich trestním stíháním orgány cizího státu.

Soubory ke stažení:
text informace pro odsouzenou osobu
vzor žádosti o předání na bezesmluvním základě

Mnohostranné úmluvy

Tzv. „Štrasburská úmluva“

Úmluva o předávání odsouzených osob (Štrasburk, 21. 3. 1983; č. 553/1992 Sb.).

K 23. 12. 2013 platná ve vztazích mezi Českou republikou a
• Albánií
• Andorrou
• Arménií
• Austrálií
• Ázerbájdžánem
• Bahamami
• Belgií
• Bolívií
• Bosnou a Hercegovinou
• Bulharskem
• Černou Horou
• Dánskem
• Ekvádorem
• Estonskem
• Finskem
• Francií
• Gruzií
• Hondurasem
• Chile
• Chorvatskem
• Irskem
• Islandem
• Itálií
• Izraelem
• Japonskem
• Kanadou
• Koreou (Jižní)
• Kostarikou
• Kyprem
• Lichtenštejnskem
• Litvou
• Lotyšskem
• Lucemburskem
• Maďarskem
• bývalou jugoslávskou republikou Makedonií
• Maltou
• Mauriciem
• Mexikem
• Moldavskem
• Německem
• Nizozemskem
• Norskem
• Panamou
• Polskem
• Portugalskem
• Rakouskem
• Rumunskem
• Ruskem
• Řeckem
• San Marinem
• Slovenskem
• Slovinskem
• Srbskem
• Španělskem
• Švédskem
• Švýcarskem
• Tongou
• Trinidadem and Tobagem
• Tureckem
• Ukrajinou
• USA
• Velkou Británií
• Venezuelou

Aktuální seznam smluvních stran je dostupný na internetových stránkách depozitáře, kterým je Rada Evropy (anglicky).

Hlavní podmínky předání do České republiky:
• státní občanství České republiky,
• sociální zázemí odsouzené osoby v České republice,
• konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku),
• trestnost činu rovněž podle práva České republiky,
• dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat (nejméně 6 měsíců, v praxi však samotné řízení o převzetí odsouzené osoby často trvá déle),
• souhlas České republiky, odsuzujícího státu i odsouzené osoby s jejím předáním do České republiky.

Soubory ke stažení:
text Štrasburské úmluvy
text informace pro odsouzenou osobu
vzor žádosti

Dodatkový protokol ke Štrasburské úmluvě

Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob (Štrasburk, 18. 12. 1997; č. 26/2003 Sb. m. s., sdělení o opravě chyb překladu v částce č. 49/2003 Sb. m. s.)

K 23. 12. 2013 platný ve vztazích mezi Českou republikou a
• Belgií
• Bulharskem
• Černou Horou
• Dánskem
• Estonskem
• Finskem
• Francií
• Gruzií
• Chorvatskem
• Irskem
• Islandem
• Kyprem
• Lichtenštejnskem
• Litvou
• Lotyšskem
• Lucemburskem
• Maďarskem
• bývalou jugoslávskou republikou Makedonií
• Maltou
• Moldavskem
• Německem
• Nizozemskem
• Norskem
• Polskem
• Rakouskem
• Rumunskem
• Ruskem
• Řeckem
• San Marinem
• Srbskem
• Švédskem
• Švýcarskem
• Ukrajinou
• Velkou Británií

Aktuální seznam smluvních stran je dostupný na internetových stránkách depozitáře, kterým je Rada Evropy (anglicky).

Hlavní podmínky předání do České republiky:
• státní občanství České republiky,
• sociální zázemí odsouzené osoby v České republice,
• konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku),
• trestnost činu rovněž podle práva České republiky,
• dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat (nejméně 6 měsíců, v praxi však samotné řízení o převzetí odsouzené osoby často trvá déle),
• uložené vyhoštění z odsuzujícího státu,
• souhlas České republiky a odsuzujícího státu s  předáním odsouzené osoby do České republiky.

Na rozdíl od Štrasburské úmluvy v případě, že odsouzené osobě bylo v odsuzujícím státu kromě nepodmíněného trestu odnětí svobody uloženo rovněž vyhoštění (soudem jako součást trestu, či tzv. správní vyhoštění), může být taková osoba předána do České republiky i bez svého souhlasu; náklady spojené se svým předáním v takovém případě odsouzená osoba České republice nehradí.

Soubory ke stažení:
text Dodatkového protokolu
text informace pro odsouzenou osobu

Tzv. „Managujská úmluva“

Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. 6. 1993; č. 106/2011 Sb. m. s.)

K 23. 12. 2013 platná ve vztazích mezi Českou republikou a
• Belize
• Brazílií
• Ekvádorem
• Guatemalou
• Chile
• Kanadou
• Kostarikou
• Mexikem
• Nikaraguou
• Panamou
• Paraguayí
• Salvadorem
• Saúdskou Arábií
• Uruguayí
• USA
• Venezuelou

Aktuální seznam smluvních stran je dostupný na internetových stránkách depozitáře, kterým je Organizace amerických států (anglicky).

Hlavní podmínky předání do České republiky:
• státní občanství České republiky,
• sociální zázemí odsouzené osoby v České republice,
• konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku),
• trestnost činu rovněž podle práva České republiky,
• dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat (nejméně 6 měsíců, v praxi však samotné řízení o převzetí odsouzené osoby často trvá déle),
• souhlas České republiky, odsuzujícího státu i odsouzené osoby s jejím předáním do České republiky.

Na rozdíl od Štrasburské úmluvy může milosti a amnestie odsouzené osobě i po jejím předání do České republiky udílet výhradně stát odsuzující.

Soubory ke stažení:
text Managujské úmluvy
text informace pro odsouzenou osobu
vzor žádosti

Tzv. „Berlínská úmluva“

Úmluva o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany (Berlín, 19. 5. 1978; č. 123/1980 Sb.)

K 23. 12. 2013 platná ve vztazích mezi Českou republikou a
• Bulharskem
• KLDR
• Kubou
• Maďarskem
• Mongolskem
• Polskem
• Ruskem
Otázka sukcese některých dalších států bývalého Sovětského svazu do této mnohostranné úmluvy však nebyla dosud vyřešena.

Hlavní podmínky předání do České republiky:
• státní občanství České republiky,
• sociální zázemí odsouzené osoby v České republice,
• konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku),
• trestnost činu rovněž podle práva České republiky,
• dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat,
• souhlas České republiky a odsuzujícího státu s  předáním odsouzené osoby do České republiky.

Podmínka souhlasu odsouzené osoby s předáním není sice Berlínskou úmluvou stanovena, v praxi je však Ministerstvem spravedlnosti zpravidla vyžadována.

Soubory ke stažení:
text Berlínské úmluvy
text informace pro odsouzenou osobu
vzor žádosti

Dvoustranné smlouvy

Rakousko

Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních (Vídeň, 20. 5. 1990; č. 113/1992 Sb.)

Hlavní podmínky předání do České republiky:
• státní občanství České republiky,
• sociální zázemí odsouzené osoby v České republice,
• konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku),
• trestnost činu rovněž podle práva České republiky,
• dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat (nejméně 4 měsíce, v praxi však samotné řízení o převzetí odsouzené osoby může trvat déle),
• souhlas České republiky, Rakouska i odsouzené osoby s jejím předáním do České republiky.

Podmíněné propuštění se po předání odsouzené osoby do České republiky řídí českým právem, ledaže jsou rakouské právní předpisy upravující podmíněné propuštění pro odsouzenou osobu výhodnější – v takovém případě je nutno přiměřeně postupovat podle rakouských předpisů (např. pokud jde o délku trestu, po jejímž vykonání může být odsouzená osoba podmíněně propuštěna).

Soubory ke stažení:
text Smlouvy
text informace pro odsouzenou osobu
vzor žádosti

Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kosovo, bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody (Praha, 23. 5. 1989; č. 473/1990 Sb.)

Hlavní podmínky předání do České republiky:
• státní občanství České republiky,
• sociální zázemí odsouzené osoby v České republice,
• konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku),
• trestnost činu rovněž podle práva České republiky,
• dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat (nejméně 6 měsíců, v praxi však samotné řízení o převzetí odsouzené osoby často trvá déle),
• souhlas České republiky a odsuzujícího státu s  předáním odsouzené osoby do České republiky.

Soubory ke stažení:
text Smlouvy
text informace pro odsouzenou osobu
vzor žádosti

Thajsko

Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a spolupráci při výkonu trestních rozsudků (Bangkok, 26. 4. 2000; č. 107/2002 Sb. m. s.)

Hlavní podmínky předání do České republiky:
• státní občanství České republiky,
• sociální zázemí odsouzené osoby v České republice,
• konečnost rozsudku (neprobíhá žádné řízení o řádném ani mimořádném opravném prostředku),
• trestnost činu rovněž podle práva České republiky,
• dostatečně dlouhá délka trestu, který ještě zbývá vykonat (nejméně 1 rok, v praxi však samotné řízení o převzetí odsouzené osoby často trvá déle),
• souhlas České republiky, Thajska i odsouzené osoby s jejím předáním do České republiky.

Dohoda ukládá pokračování ve výkonu trestu bez jeho přeměny i v případech, kdy výměra trestu překračuje horní hranici trestu odnětí svobody, který lze za daný trestný čin uložit v České republice.

Soubory ke stažení:
text Smlouvy
text informace pro odsouzenou osobu
vzor žádosti

Naposledy aktualizováno: 23. 12. 2013

Odpovědný útvar: mezinárodní odbor trestní

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D