obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek senátu bývalé páté sekce Soudu ze dne 11. června 2015 ve věci č. 44410/09 – Šumbera proti České republice (spravedlivé zadostiučinění – vyškrtnutí ze seznamu)

Soud jednomyslně schválil smírné urovnání stížnosti, o níž byl vydán rozsudek ve věci samé dne 3. července 2014 (R & L, s. r. o. a ostatní proti České republice).

Rozsudek velkého senátu Soudu ze dne 27. ledna 2015 ve věci č. 59552/08 – Rohlena proti České republice

Soud znovu jednomyslně potvrdil, že nedošlo k porušení zásady zákazu trestu bez zákona a zákazu uložení přísnějšího trestu, než stanoví zákon v době spáchání trestného činu, a stížnost zamítl.

Rozsudek senátu bývalé páté sekce Soudu ze dne 11. prosince 2014 ve věcech č. 28859/11 a 28473/12 – Dubská a Krejzová proti České republice

Soud dospěl šesti hlasy proti jednomu k závěru, že znemožnění výkonu povolání porodní asistentky při porodech v domácnosti nepředstavuje porušení práva matek na soukromý život chráněného článkem 8 Úmluvy.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 11. prosince 2014 ve věci č. 43643/10 – Hanzelkovi proti České republice

Soud dospěl pěti hlasy proti dvěma k závěru, že nařízení návratu novorozence do porodnice předběžným opatřením představovalo za okolností projednávané věci porušení práva stěžovatelů na rodinný život, aniž měli k dispozici prostředek nápravy.

Rozsudek senátu první sekce Soudu ze dne 11. prosince 2014 ve věci č. 22909/10 – Hromádka a Hromádková proti Rusku

Soud jednomyslně shledal, že Rusko tím, že nepřijalo právní úpravu umožňující reagovat na mezinárodní únos dítěte a neučinilo veškerá přiměřená opatření s cílem udržet a rozvíjet rodinný život stěžovatelů, porušilo článek 8 Úmluvy, který zaručuje právo na respektování rodinného života.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 6. listopadu 2014 ve věci č. 12927/13 – Dvořáček proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že stěžovatelovy námitky týkající se podmínek ochranné sexuologické léčby a údajného nátlaku ke zdravotnickým výkonům nepředstavují porušení článku 3 Úmluvy.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 2. října 2014 ve věci č. 97/11 – Delta pekárny a. s. proti České republice

Soud čtyřmi hlasy proti třem rozhodl o porušení práva stěžovatelky na respektování obydlí kvůli nedostatečnému soudnímu přezkumu místního šetření provedeného v rámci řízení na ochranu hospodářské soutěže.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 4. září 2014 ve věci č. 1071/12 – Drenk proti České republice

Soud jednomyslně rozhodl o zamítnutí stížnosti na porušení práva na rodinný život kvůli úpravě styku rodiče s nezletilým dítětem a o odmítnutí zbývajících námitek stěžovatele.

Strana 3/32

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová