obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek velkého senátu Soudu ze dne 15. listopadu 2016 ve věcech č. 24130/11 a 29758/11 – A a B proti Norsku

Soud šestnácti hlasy proti jednomu rozhodl, že uložení daňového penále a následné odsouzení stěžovatelů za daňový trestný čin neporušilo článek 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě, který zaručuje právo nebýt souzen nebo potrestán dvakrát.

Rozsudek senátu první sekce Soudu ze dne 13. října 2016 ve věci č. 62507/12 – Červenka proti České republice

Soud shledal jednomyslně, že v souvislosti s nedostatkem soudních záruk rozhodování o nedobrovolném umístění stěžovatele do zařízení sociální péče pouze se souhlasem jeho opatrovníka došlo k porušení čl. 5 odst. 1 písm. c), odst. 4 a 5 Úmluvy, které zaručují různé aspekty práva na svobodu a osobní bezpečnost.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 14. ledna 2016 ve věci č. 52028/13 – Maslák a Michálková proti České republice

Soud dospěl v souvislosti s domovní prohlídkou bytu a prohlídkami dalších prostor užívaných stěžovatelem jednomyslně k závěru, že stěžovatel disponoval dostatečnými zárukami proti svévoli a jím tvrzené nedostatky příkazů k prohlídkám a jejich provedení nepřekročily meze stanovené čl. 8 odst. 2 Úmluvy, který nebyl porušen. Námitky porušení článku 13 Úmluvy pak Soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 14. ledna 2016 ve věci č. 21381/11 – Duong proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že v souvislosti s domovní prohlídkou bytu stěžovatele, která proběhla na základě soudního příkazu, který neobsahoval odůvodnění neodkladnosti a neopakovatelnosti úkonu, stěžovatel disponoval dostatečnými zárukami proti svévoli, a zásah do jeho práv tak byl přiměřený sledovaným legitimním cílům. K porušení článku 8 Úmluvy nedošlo.

Rozsudek velkého senátu Soudu ze dne 15. prosince 2015 ve věci č. 9154/10 – Schatschaschwili proti Německu

Velký senát vyjasnil kritéria posuzování přípustnosti výpovědi svědka, jehož obhajoba neměla příležitost podrobit křížovému výsledku, a rozhodl poměrem devíti hlasů proti osmi o porušení čl. 6 odst. 1 a 3 písm. d) Úmluvy žalovaným státem.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 26. listopadu 2015 ve věci č. 35289/11 – Regner proti České republice

Soud jednomyslně rozhodl, že v rámci řízení o soudním přezkumu rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o zrušení platnosti osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi nedošlo k porušení práva stěžovatele na kontradiktornost řízení a rovnost zbraní jako dílčích aspektů práva na spravedlivý proces dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy.

Rozhodnutí senátu páté sekce Soudu ze dne 22. září 2015 ve věci č. 30741/15 – Hammond proti České republice

Soud jednomyslně rozhodl, že v řízení o navrácení dítěte podle Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí byl dostatečně posouzen jeho nejlepší zájem a řízení vyhovovalo požadavkům vyplývajícím z článku 8 Úmluvy. Námitky porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy Soud odmítl zčásti pro nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy a zčásti pro zjevnou neopodstatněnost.

Rozsudek senátu bývalé páté sekce Soudu ze dne 11. června 2015 ve věci č. 37926/05 – R & L, s. r. o. proti České republice (spravedlivé zadostiučinění – vyškrtnutí ze seznamu)

Soud jednomyslně schválil smírné urovnání stížnosti, o níž byl vydán rozsudek ve věci samé dne 3. července 2014 (R & L, s. r. o. a ostatní proti České republice).

Strana 2/32

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová