obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 26. července 2007 ve věci č. 18806/02 – Ješina proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval porušení stěžovatelova práva na přístup k Soudu v důsledku odmítnutí jeho ústavní stížnosti.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 21. června 2007 ve věci č. 23499/06 – Havelka a ostatní proti České republice

Soud poměrem šesti hlasů proti jednomu konstatoval porušení práva stěžovatelů na respektování rodinného života zaručeného v článku 8 Úmluvy v důsledku svěření dětí prvního stěžovatele do ústavní výchovy.

Rozsudek senátu bývalé druhé sekce Soudu ze dne 26. dubna 2007 ve věci č. 25326/03 – Patera proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že byl porušen článek 6 odst. 1 Úmluvy nepřiměřenou délkou řízení o poměrech nezletilého, a většinou hlasů pěti proti dvěma, že nebylo porušeno právo na respektování rodinného života zaručené v článku 8 Úmluvy.

Rozsudek senátu bývalé druhé sekce Soudu ze dne 26. dubna 2007 ve věci č. 50073/99 – Chadimová proti České republice (spravedlivé zadostiučinění)

Soud jednomyslně přiznal stěžovatelce částku v celkové výši 25 515 eur jako spravedlivé zadostiučinění za újmu utrpěnou v důsledku porušení článku 6 odst. 1 Úmluvy, článku 8 Úmluvy a článku 1 Protokolu č. 1, která konstatoval ve svém rozsudku ze dne 18. dubna 2006, včetně nákladů řízení.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 1. března 2007 ve věci č. 5935/02 – Heglas proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval, že právo stěžovatele na respektování soukromého života ve smyslu článku 8 Úmluvy bylo porušeno v souvislosti jednak s použitím výňatku z přehledu telefonických hovorů stěžovatele a jednak s pořízením záznamu jeho rozhovoru se svědkyní; k porušení práva na spravedlivý proces (článek 6 Úmluvy) však podle názoru Soudu nedošlo.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 18. ledna 2007 ve věci č. 14044/05 – Zavřel proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval, že právo stěžovatele na respektování soukromého a rodinného života ve smyslu článku 8 Úmluvy bylo porušeno. Zbytek jeho stížnosti Soud zároveň z různých důvodů prohlásil za nepřijatelný.

Rozsudek senátu bývalé druhé sekce Soudu ze dne 9. ledna 2007 ve věci č. 26634/03 – Kříž proti České republice

Soudu jednomyslně konstatoval, že délka řízení o novém návrhu stěžovatele na úpravu styku s nezletilým synem, nacházejícím se v péči matky, porušila požadavek „přiměřené lhůty“ ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy, a poměrem šesti hlasů proti jednomu rozhodl, že v důsledku nemožnosti styku s dítětem bylo porušeno právo stěžovatele na respektování rodinného života ve smyslu článku 8 Úmluvy.

Rozsudek senátu bývalé druhé sekce Soudu ze dne 9. ledna 2007 ve věci č. 27726/03 – Mezl proti České republice

Soud jednomyslně rozhodl, že Česká republika porušila právo stěžovatele na přiměřenou délku řízení o výkonu rodičovské zodpovědnosti ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy, jakož i stěžovatelovo právo na respektování rodinného života ve smyslu článku 8 Úmluvy.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová