obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 28. února 2008 ve věci č. 995/06 – Andělová proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval, že právo stěžovatelky na respektování soukromého a rodinného života ve smyslu článku 8 Úmluvy bylo porušeno, a zbytek její stížnosti (včetně námitky nepřiměřené délky řízení) prohlásil za nepřijatelný.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 14. února 2008 ve věci č. 55179/00 – Glaser proti České republice

Soud konstatoval jednomyslně, že bylo porušeno právo stěžovatele na přístup k soudu ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy, a většinou šesti hlasů proti jednomu, že nedošlo k porušení práva na pokojné užívání majetku (článek 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě), které bylo hlavním předmětem stížnosti.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 7. února 2008 ve věci č. 35098/03 – Dymáček a Dymáčková proti České republice (smírné urovnání)

Soud schválil smírné urovnání stížnosti týkající se práva pokojného užívání majetku a stížnost vyškrtl ze seznamu případů.

Rozsudek velkého senátu Soudu ze dne 13. listopadu 2007 ve věci č. 57325/00 – D. H. a ostatní proti České republice

Velký senát poměrem třinácti hlasů proti čtyřem rozhodl, že Česká republika zařazováním romských dětí do zvláštních škol porušuje zákaz diskriminace ve spojení s právem na vzdělání (článek 14 Úmluvy ve spojení se článkem 2 Protokolu č. 1). Zvrátil tím předchozí rozsudek senátu druhé sekce Soudu ze dne 7. února 2006.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 8. listopadu 2007 ve věci č. 31419/04 – Soffer proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval, že právo stěžovatelky na přístup k Ústavnímu soudu ve smyslu článku 6 Úmluvy porušeno nebylo.

Rozhodnutí senátu páté sekce Soudu ze dne 16. října 2007 o přijatelnosti stížnosti č. 40552/02 – Vokurka proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval, že stížnost na nepřiměřenou délku řízení je nepřijatelná pro nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy, konkrétně žádosti o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění podle zákona č. 82/1998 Sb. ve znění zákona č. 160/2006 Sb.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 27. září 2007 ve věci č. 18642/04 – Smatana proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že v případě stěžovatelovy vazby a rozhodování o jeho propuštění na svobodu, jakož i absencí možnosti se domoci z tohoto titulu náhrady způsobené újmy, byl porušen článek 5 odst. 3, 4 a 5 Úmluvy.

Rozhodnutí senátu páté sekce ze dne 25. září 2007 o přijatelnosti stížností č. 42165/02 a 466/03 – Hadrabová, Hadrabová a ostatní proti České republice

Soud jednomyslně prohlásil stížnosti za nepřijatelné, když konstatoval, že zamlčením informace o podání žádosti o odškodnění za nepřiměřenou délku řízení k Ministerstvu spravedlnosti a odkazem obsaženým v žádosti o odškodnění na návrh smírného urovnání zpracovaný kanceláří Soudu došlo ze strany stěžovatelů k porušení práva stížnosti.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová