obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Česká republika učinila značný pokrok v plnění doporučení Třetího kola hodnocení Skupinou států proti korupci (GRECO)

Plénum Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) schválilo během svého prosincového zasedání Čtvrtou průběžnou zprávu o plnění doporučení uložených České republice v dubnu 2011 Hodnotící zprávou Třetího kola hodnocení k tématům Inkriminace a Transparentnosti financování politických stran.

Skupina GRECO došla ve své zprávě k závěru, že Česká republika učinila značný pokrok zejména ke zvýšení transparentnosti financování politických stran přijetím balíčku novel zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích a několika dalších volebních zákonů a vytvořením Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Přes signifikantní úspěch v plnění je však Česká republika znovu upozorněna na nutnost dokončení ratifikace dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě proti korupci a na potřebu zhodnotit fungování nového Úřadu až v okamžiku jeho plné funkčnosti. Ze 13 uložených doporučení má Česká republika nyní uspokojivě splněno 9 doporučení a 4 doporučení jsou splněná částečně.

Podrobné informace o činnosti Skupiny GRECO včetně všech hodnotících zpráv České republiky i dalších členských států můžete nalézt na www.coe.int/greco.

2. 3. 2017                                                     Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti