obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministryně spravedlnosti odvolala generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala

Ministryně spravedlnosti České republiky prof. JUDr. Helena Válková odvolala dne
4. 4. 2014 s okamžitou platností brig. gen. Mgr. Petra Dohnala z funkce generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Řízením generálního ředitelství je dočasně pověřen plk. PhDr. Pavel Ondrášek.

Důvody těchto kroků jsou následující:

Nesplnění úkolu navrhnout koncepční řešení, jehož cílem je decentralizace činností a procesů na organizační jednotky, tj. věznice a vazební věznice.

Nerespektování úkolu připravit koncepční řešení redukce počtu systemizovaných míst na generálním ředitelství Vězeňské služby ČR (dále jen GŘ VS ČR).

Ministryně spravedlnosti nařídila po svém nástupu do funkce veřejnoprávní kontrolu hospodaření s majetkem státu a kontrolu výkonu spisové služby na GŘ VS ČR. Cílem této kontroly bylo posoudit dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy při hospodaření s majetkem státu a celkově zhodnotit činnost GŘ VS ČR jako podřízeného subjektu ministerstva spravedlnosti.

Provedenou kontrolou byly zjištěny závažné nedostatky v hospodaření s majetkem státu spravovaným GŘ VS ČR a v zajišťování spisové služby. V oblasti hospodaření s majetkem státu bylo kontrolou konstatováno nezajištění řádného hospodaření s majetkem spravovaným vězeňskou službou ČR, a to mimo jiné v oblasti zadávání veřejných zakázek, čerpání prostředků z fondů Evropské unie a nakládání se svěřeným majetkem. V zajišťování spisové služby docházelo běžně k porušování platných právních norem, kterým neodpovídaly ani přijaté vnitřní předpisy. Oblast spisové služby navíc nepodléhala řádnému systému kontroly.

Důsledkem uvedené absence řídící a kontrolní činnosti GŘ VS ČR bylo to, že řadě porušení právních předpisů nebylo zabráněno, tato porušení nebyla odstraňována ani napravována. Docházelo tak k prohlubování protiprávního stavu, vzniku škody a nehospodárných výdajů.

Zjištěné nedostatky jsou vzhledem k povaze a rozsahu neslučitelné s postavením generálního ředitele podle ustanovení §1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších zákonů (dále jen zákon o VS ČR).

Generální ředitel odpovídá za činnost GŘ VS ČR ministryni spravedlnosti, která nese odpovědnost za činnost GŘ VS ČR ve všech jí zajišťovaných oblastech vůči vládě. Ministryně spravedlnosti konstatuje, že přístup Mgr. Petra Dohnala má negativní dopad na hospodaření s majetkem státu.

Ministryně spravedlnosti na základě uvedených skutečností ztratila důvěru ve schopnost Mgr. Petra Dohnala řádně vykonávat svěřenou funkci, jakož i navrhnout a uskutečňovat nezbytnou reformu vězeňství. Za takového stavu věcí bylo odvolání Mgr. Petra Dohnala jedinou možností, jak dosáhnout nápravy poměrů ve Vězeňské službě ČR.

Ministryně spravedlnosti ČR je přesvědčena, že řízením pověřený plk. PhDr. Pavel Ondrášek je vzhledem ke svým dosavadním vynikajícím pracovním výsledkům v resortu, potřebným zkušenostem a morálním kvalitám schopen neuspokojivou situaci na GŘ VS ČR řešit a provést potřebné kroky ke stabilizaci situace.

4. 4. 2014                                                   Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR